ข่าวประชาสัมพันธ์

Wisit Lumchanow

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นายวิสิทธิ์   ลุมชะเนาว์
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Wisit  Lumchanow
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี (คอ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิชาเอกเทคโนโลยีโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครเหนือ
 • ปริญญาโท (คอ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
 • การพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • การออกแบบวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์
 • การออกแบบระบบโทรคมนาคม ระบบสื่อสารดิจิตอล
โครงการวิจัย
 • ปี พ.ศ.2560 การพัฒนาเครื่องฟักไข่ระบบอัจฉริยะเพื่อเผยแพร่และให้ความรู้สู่ชุมชนในท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์. ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)
 • ปี พ.ศ.2557 การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์ วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง.ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ (สวพ)
 • ปี พ.ศ.2553 ผลเปรียบเทียบการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึกพิมพ์ระบบโสต-ทัศน์-วจนะ กับระบบปกติ. ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงการวิจัยร่วม : ผู้ร่วมวิจัย
 • ปี พ.ศ.2559 การสังเคราะห์และออกแบบวงจรกำเนิดสัญญาณซายน์แบบควอเดรเจอร์โหมดกระแสโดยใช้ CDCTAs และการประยุกต์ใช้งาน. ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ (สวพ)
 •       ปี พ.ศ.2558 การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องวงจรออปแอมป์. ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ (สวพ)
บทความวิจัยในวารสารวิชาการ (Journal-TCI) 

ระดับชาติ

 •  วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการส่งกำลังไฟฟ้าแบบไร้สายระหว่างแผ่นพีซีบีกับขดลวดทองแดง, วารสารวิชาการเทพสตรี I-TECH, ปีที่ 11, ฉบับที่ 14, pp.1-11, 2559.
 • วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์. การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์ วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง, วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, pp.11-25, 2558.
 • วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ และมานิตย์ สิทธิชัย. ผลการเปรียบเทียบการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึกพิมพ์ระบบโสต-ทัศน์-วจนะ กับระบบปกติ, วารสารวิชาการวิจัยครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, pp.41-48, 2555.
บทความวิจัยในการประชุมวิชาการ (Conference Proceedings)

ระดับชาติ

 •  วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์, วัชรพงษ์ ขวาป้องใต้ และคณะ. การส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายโดยใช้ขดลวดทองแดง, การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 7 (NCSAG-2016), pp.424-429, 2559.
 • วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์, กฤษฏิ์พนธิ์ พรรณรัตนชัย, โกศล พิทักษ์สัตยาพรต และพิทักษ์ จิตรสำราญ. วงจรกรองความถี่หลายหน้าที่โหมดกระแสที่ควบคุมได้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ CDCTAs, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (EENET-2014), ครั้งที่ 6, pp.529-532, 2557.
บทความวิชาการ
 • วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์. หลักการคำนวณมุมก้มเงย และมุมส่ายในการติดตั้งจานดาวเทียมย่านความถี่ C-Band. วารสารวิชาการวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2557

แชร์ข่าวนี้