ข่าวประชาสัมพันธ์

Weera Natratip

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายวีระ   เนตราทิพย์
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Weera Natratip
ประวัติการศึกษา
 • พ.ศ. 2528 ครุศาสตรบัณฑิต ( คบ. ) สาขาเครื่องเคลือบดินเผา  วิทยาลัยครูพระนคร   กรุงเทพมหานคร.
 • พ.ศ. 2545 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  ( วศ.ม. )  มหาวิทยาลัยวงศ์เชาวลิตกุล

จ.นครราชสีมา

ผลงานวิชาการ
 • บทสรุปผลการวิจัย เรื่อง การจำลองสถานการณ์การใช้ลิฟต์เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า
 • กรณีศึกษา  :  อาคารเรียนรวม  15  ชั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จำนวน  11  หน้า  วารสารสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ฉบับที่  2  พ.ศ.  2547
 • การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบเพื่อใช้ทำเครื่องปั้นดินเผา  สืบสานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา
 • บุรีรัมย์  ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   ตำแหน่งนักวิจัย
 • การตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ด้วยลวดลายหินอ่อน :  กรณีศึกษาดินกระสังกับดินคอม
 • พาวด์เคลย์ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ตำแหน่งนักวิจัย
 • การทดลองนำปูนซีเมนต์มาเป็นวัตถุดิบในการผสมทำน้ำเคลือบ : กรณีศึกษาปูนซีเมนต์
 • ตรานกอินทรีย์ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   ตำแหน่งนักวิจัย
 • การศึกษารูปแบบและลวดลายเพื่อพัฒนาการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์ ได้รับ
 • ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก  สำนักวิจัยและส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีชน  สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ   ตำแหน่งนักวิจัย
 • การใช้ประโยชน์จากผงหินบะซอลต์ในการทำเนื้อดินหล่อเซรามิกส์ ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสำนักงานโครงการ “โครงงานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี” (IRPUS)   ปี  2550  เลขที่โครงงาน   I350C05005   หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การทำน้ำเคลือบเซรามิกส์จากผงหินบะซอลต์ ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก  สำนักงานโครงการ“โครงงานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี” (IRPUS)  ปี  2551  เลขที่โครงงาน     I351C05004   หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การพัฒนาเนื้อดินเทอราคอตต้า เพื่อใช้เป็นเนื้อดินปั้น  ในงานอุตสาหกรรมของตกแต่ง  กรณีศึกษา  ดินอำเภอลำปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์  สถาบันวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   ปี  2551  ตำแหน่งนักวิจัย
 • การศึกษาวัตถุดิบเพื่อการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์โดยใช้ อัตลักษณ์ภูมิปัญญาการแกะสลักลวดลายประดับจากปราสาทขอมในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี  2556
 • การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตอิฐพื้นบ้านสู่อุตสาหกรรมกระเบื้องดินเผาสำหรับประดับตกแต่ง ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ประจำปี  2556

แชร์ข่าวนี้