ข่าวประชาสัมพันธ์

Vachra Vachirapattarakul

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นายวัชระ   วชิรภัทรกุล
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Vachra   Vachirapattarakul
ประวัติการศึกษา
 • ศิลปบัณฑิต ( ศ.บ. ) ภาควิชานฤมิตศิลป์  (สาขาเซรามิกส์)  คณะศิลปกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปี  พ.ศ.  2539
 •  ศิลปมหาบัณฑิต ( ศ.ม. )  สาขาเครื่องเคลือบดินเผา  คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปี  พ.ศ.  2545
ความชำนาญและความสนใจพิเศษ ด้านการออกแบบและกระบวนการผลิตเซรามิกส์ทั้งกระบวนการ
ผลงานวิชาการ
 • เอกสารสรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาคุณภาพเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง จ.  อุดรธานี  โดยสถาบันคีนันแห่งเอเชีย  ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร
 •  โครงการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนกรณีศึกษา  : ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  กระทรวงอุตสาหกรรม  แล้วเสร็จเมื่อปี  พ.ศ.  2547  ตำแหน่งนักวิจัย
 • โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอพื้นบ้าน  กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่  บ้านหนองตาไก้  ตำบลหนองกง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์   ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  แล้วเสร็จ  พ.ศ.  2547   ตำแหน่งนักวิจัย
 • การใช้ประโยชน์จากผงหินบะซอลต์ในการผลิตเคลือบเซรามิกส์  ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ตำแหน่งนักวิจัย
 • การศึกษาเนื้อดินและน้ำเคลือบ  เพื่อฟื้นฟูเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์  ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ตำแหน่งนักวิจัย
 • การศึกษาประเพณีการเล่นว่าวแอกหรือว่าวธนูจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย  จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ประจำปี พ.ศ. 2551
 • การศึกษารูปแบบและลวดลายเพื่อพัฒนาการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก  สำนักวิจัยและส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีชน  สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  ตำแหน่งหัวหน้าโครงการวิจัย
 • การพัฒนาต่อยอดและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำเครื่องประดับนาฏศิลป์ไทย ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สก.อ.)     ประจำปีงบประมาณ   2553
 • การพัฒนาเนื้อดินพื้นบ้านจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด้วยเครื่องโรลเลอร์เฮด แมชชีน (Roller  Head  Machine )  ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สก.อ.)     ประจำปีงบประมาณ   2554
 • การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่เหมาะสมกับชุมชนเลี้ยงช้าง บ้านตากลาง ตำบลกระโพ  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์  ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ประจำปีงบประมาณ   2553

แชร์ข่าวนี้