ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมภาวะผู้นำทางด้านนันทนาการและผู้นำเชียร์ค่ายสโมสรนักศึกษา

โครงการอบรมภาวะผู้นำทางด้านนันทนาการและผู้นำเชียร์ค่ายสโมสรนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย อาจารย์ณัฐพล ภูครองทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ได้จัดโครงการอบรมภาวะผู้นำทางด้านนันทนาการและผู้นำเชียร์ค่ายสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้กับตัวแทนนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชา ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนกว่า 50 คน ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดและ ว่าที่ร้อยตรีเอกบดินทร์   กลิ่นเกษร อาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมกับทีมงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทักษะด้านการเป็นผู้นำมีความรับผิดชอบต่อสังคม เสียสละในการทำงานเพื่อส่วนรวม  พัฒนาทักษะชีวิตในการทำงานร่วมกัน  มีทักษะในการบริหารความขัดแย้ง รู้จักแบ่งปัน และเอื้ออาทรต่อกัน  สร้างความรักความสามัคคีและฝึกระเบียบวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีให้รุ่นน้องต่อไป

 

แชร์ข่าวนี้