ข่าวประชาสัมพันธ์

เทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ

คุณสมบัติเฉพาะ

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
มีผลการเรียนสะสม (4ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน

หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวิชาการทุกประเภท ไม่เกิน 5 รายการ
หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้นำ ไม่เกิน 5 รายการ

แนวทางการประกอบอาชีพ

  • อาจารย์ผู้สอน
  • นักออกแบบด้านเซรามิกส์
  • นักออกแบบด้านศิลปะ
  • งานคอมพิวเตอร์กราฟิก
  • นักวิชาการด้านเซรามิกส์
  • หัวหน้าฝ่ายในโรงงานเซรามิกส์
  • ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเซรามิกส์
    สามารถสมัครสอบครูผู้ช่วย กลุ่มอุตสาหกรรมศิลป์ได้

แผนการศึกษา

ปี 1

ปี1

เรียน เซรามิกส์เบื้องต้น, วาดเส้น, วัสดุศาสตร์, ทฤษฏีการออกแบบ,ทฤษฎีองค์การและการจัดการ, วัสดุเซรามิกส์ , การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนได้ในระดับต่อไป

ปี 2

ปี2

เข้าสู่วิชาด้านเซรามิกส์และการออกแบบ การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์, การทำพิมพ์และการหล่อ ,เครื่องมือและอุปกรณ์เซรามิกส์ , การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ,การตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกส์, เตาเผาและการเผาเซรามิกส์ ,เนื้อเซรามิกส์

ปี 3

ปี3

คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อการออกแบบ, การขึ้นรูปด้วยใบมีด ,จิตรกรรมเซรามิกส์,การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม, การทดสอบและวิเคราะห์ทางเซรามิกส์

ปี 4

ปี4

การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม  ,ภาษาอังกฤษสำหรับงานเซรามิกส์    ,โครงการศึกษาวิจัยส่วนบุคคลด้านเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ, การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีเซรามิกส์ หรือ  สหกิจศึกษา

แชร์ข่าวนี้