ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง ผลการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562 

ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขาวิชา ในสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง สาขาวิชา การสรรหาและการแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ.2556 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 และตามประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การเลือกหัวหน้าสาขาวิชา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงวันที่ 24 กันยายน 2562 ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 นั้น

ผลการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา

ทั้งนี้ คณะฯ จะเสนอผู้ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา ไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

แชร์ข่าวนี้