ข่าวประชาสัมพันธ์

Piput somjai

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นาย พิพัฒน์ สมใจ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Piput somjai
ประวัติการศึกษา
  • อส.บ. อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต
  • คอ.ม. คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
  • ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์(กำลังศึกษา)
ผลงานวิจัย
  • หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย : การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดปฏิบัติการ IC555
  • หัวหน้าโครงการวิจัย : การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดปฏิบัติการ IC555
  • งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว : การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุด ปฏิบัติการ IC555   การเผยแพร่:วารสารคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีที่8 ฉบับที่ 2 เม.ษ. –ก.ย. 2552 และแหล่งทุนส่วนตัว

แชร์ข่าวนี้