ข่าวประชาสัมพันธ์

Phoonthana Sresraku

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายพูนธนะ   ศรีสระคู
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Phoonthana   Sresraku
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาลัยอุบลราชธานี
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม, การศึกษาและปรับปรุงวิธีการทำงาน, การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม, การวางแผนและการควบคุมการผลิต, , กระบวนการผลิต , วัสดุวิศวกรรม ,การวางแผนโรงงาน
หัวหน้าโครงการวิจัย
  • “การขึ้นรูปวัสดุไฮดรอกซีอะปาไทต์จากเปลือกหอยสําหรับเป็นชิ้นส่วนทางการแพทย์”
  • “การประเมินปัจจัยที่เหมาะสมต่อการขึ้น  รูปกระดูกเทียมจากไฮดรอกซีอะปาไทต์ ”

แชร์ข่าวนี้