ข่าวประชาสัมพันธ์

Open House Bru 2020

Open House เปิดบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มาเจอกันนะคะ

Open House เปิดบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มาเจอกันนะคะ

Open house มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีกำหนดจัดกิจกรรมเปิดประตูสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน  2562 โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะจัดบูทกิจกรรม ของแต่ละสาขาอยู่ที่ตึก 24 คณะวิทยาการจัดการ บริเวณทางเข้า มาเจอกันนะคะ มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย มีรุ่นพี่คอยต้อนรับเพียบ !!

กำหนดการกิจกรรมเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่  19-22 พฤศจิกายน 2562

ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เวลา 19 พฤศจิกายน 2562 20 พฤศจิกายน 2562 21 พฤศจิกายน 2562 22 พฤศจิกายน 2562
07.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน ลงทะเบียน ลงทะเบียน ลงทะเบียน
08.45 – 09.00 น. ชมวีดีทัศน์ แนะนำมหาวิทยาลัย ชมวีดีทัศน์ แนะนำมหาวิทยาลัย ชมวีดีทัศน์ แนะนำมหาวิทยาลัย ชมวีดีทัศน์ แนะนำมหาวิทยาลัย
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิด/ อธิการบดีกล่าวต้อนรับผู้บริหารครูแนะแนว และนักเรียน พิธีเปิด/ อธิการบดีกล่าวต้อนรับผู้บริหาร ครูแนะแนว และนักเรียน พิธีเปิด/ อธิการบดีกล่าวต้อนรับผู้บริหาร ครูแนะแนว และนักเรียน พิธีเปิด/ อธิการบดีกล่าวต้อนรับผู้บริหาร ครูแนะแนว และนักเรียน
09.15 – 09.30 น. พิธีมอบรางวัลแต่ละโรงเรียนที่มาเช้าสุด พิธีมอบรางวัลแต่ละโรงเรียนที่มาเช้าสุด พิธีมอบรางวัลแต่ละโรงเรียนที่มาเช้าสุด พิธีมอบรางวัลแต่ละโรงเรียนที่มาเช้าสุด
09.30 – 12.00 น.การนำเสนอของแต่ละคณะตามลำดับ

(คณะละ 15 นาที)

กิจกรรม/การนำเสนอคณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรม/การนำเสนอคณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรม/การนำเสนอคณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรม/การนำเสนอคณะพยาบาลศาสตร์
กิจกรรม/การนำเสนอคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กิจกรรม/การนำเสนอคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กิจกรรม/การนำเสนอคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กิจกรรม/การนำเสนอคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กิจกรรม/การนำเสนอคณะครุศาสตร์ กิจกรรม/การนำเสนอคณะครุศาสตร์ กิจกรรม/การนำเสนอคณะครุศาสตร์ กิจกรรม/การนำเสนอคณะครุศาสตร์
กิจกรรม/การนำเสนอคณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรม/การนำเสนอคณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรม/การนำเสนอคณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรม/การนำเสนอคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กิจกรรม/การนำเสนอคณะมนุษยศาสตร์ฯ กิจกรรม/การนำเสนอคณะมนุษยศาสตร์ฯ กิจกรรม/การนำเสนอคณะมนุษยศาสตร์ฯ กิจกรรม/การนำเสนอคณะมนุษยศาสตร์ฯ
กิจกรรม/การนำเสนอคณะวิทยาการจัดการ กิจกรรม/การนำเสนอคณะวิทยาการจัดการ กิจกรรม/การนำเสนอคณะวิทยาการจัดการ กิจกรรม/การนำเสนอคณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรม/การนำเสนอคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรม/การนำเสนอคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรม/การนำเสนอคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรม/การนำเสนอคณะวิทยาศาสตร์
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงอาหาร 1
13.00 น. เป็นต้นไป นักเรียนเข้าชมนิทรรศการของคณะต่าง ๆ บริเวณ อาคาร 24 และอาคาร 25

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สถานที่จัดงาน : หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถานที่จัดนิทรรศการของแต่ละคณะ : อาคาร 24 และ อาคาร 25

แชร์ข่าวนี้