ข่าวประชาสัมพันธ์

Natthawut Potparinya

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นายณัฐวุฒิ พจน์ปริญญา
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Natthawut Potparinya
ประวัติการศึกษา
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา ปีพ.ศ. 2552
  • การศึกษาระดับปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา ปีพ.ศ. 2556
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมโทรคมนา
ผลงานวิจัย
  • โครงการวิจัยเรื่องระบบควบคุมการให้น้ำแบบอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์ฟิวชันสำหรับพืชผักสวนครัว : แหล่งทุน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2559
  • การพัฒนาเครื่องฟักไข่ระบบอัจฉริยะเพื่อเผยแพร่และให้ความรู้สู่ชุมชนในท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ : แหล่งทุน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2560

แชร์ข่าวนี้