ข่าวประชาสัมพันธ์

Nattapon Pookhrongton

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายณัฐพล ภูครองทอง
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Nattapon Pookhrongton
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาย่อยอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)
 • สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • การออกแบบวงจรอนาล็อก
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 • งานวิจัยเรื่องระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต
 • งานวิจัยเรื่องระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตโดยตรงในกรณีศึกษาอาคาร2 ม.ราชภัฎบุรีรัมย์
 • วงจรกรองความถี่ต่ำแบบสมดุลแบบปรับค่าได้ด้วยกระแส
 • ผู้ร่วมวิจัย วิจัยเรื่อง “CMOS Fully-Differential Ladder Log-Companding Filter with Well defined Operation Point”
 • ผู้ร่วมวิจัย วิจัยเรื่อง “วงจรกำเนิดสัญญาณซายน์โหมดกระแสอย่างง่ายที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ CCCDTA เพียงตัวเดียว”
 • หัวหน้าโครงการวิจัย วิจัยเรื่อง “การออกแบบวงจรเลื่อนเฟสสัญญาณรูป คลื่นซายน์ แบบนำหน้าด้วยอุปกรณ์ CCTA ที่ควบคุมด้วยกระแสเพียงตัวเดียว”
 • ผู้ร่วมวิจัย วิจัยเรื่อง “วงจรกำเนิดสัญญาณซายน์โหมดกระแสอย่างง่ายที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ CCCCTA เพียงตัวเดียว”.:อัดสำเนา

แชร์ข่าวนี้