ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบปะสร้างเครือข่ายกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์  ร่วมต้อนรับคณะดำเนินงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาขอนแก่น กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงานเชิงพัฒนาร่วมกัน และเป็นการรวมพลังทำงานที่สร้างผลลัพธ์และคุณค่ามากกว่าที่จะทำงานเป็นองค์กรเดียว ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยี นำไปสู่การทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัย ต่อไป

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบปะสร้างเครือข่ายกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

แชร์ข่าวนี้