ข่าวประชาสัมพันธ์

Krit Pitatasank

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายกฤษณ์  ปิตาทะสังข์
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) Krit Pitatasank
ประวัติการศึกษา
  • พ.ศ. 2544   ศศ.บ.  (ศิลปกรรม) ออกแบบนิเทศศิลป์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  •   พ.ศ. 2557   วท.ม.  (สื่อนฤมิต)    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลงานวิจัย
  • โครงการประเมินความสำเร็จของโครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย  การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  เสนอต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  แล้วเสร็จ ปี  พ.ศ.2556  ตำแหน่ง นักวิจัย (งานวิจัยเป็นคณะรวม  4 คน)
  • โครงการประเมินความสำเร็จของโครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย  การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปี2  เสนอต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  แล้วเสร็จ ปี  พ.ศ.2557  ตำแหน่ง นักวิจัย (งานวิจัยเป็นคณะรวม  4 คน)
  •  โครงการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาสื่อสารสนเทศชุดความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นในการออกแบบอุโบสถพื้นถิ่นสร้างสภาวะน่าสบาย เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษา  อุโบสถในจังหวัดบุรีรัมย์  แล้วเสร็จ ปี  พ.ศ.2557  (งานวิจัยเป็นคณะรวม  3 คน)   สกอ. ปี  พ.ศ.2557
  • โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ พ.ศ.2558 (งานวิจัยเป็นคณะรวม  4 คน)  วช. ปีพ.ศ.2558
  • สิ่งดึงดูดใจในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยใช้สิมอีสานเป็นฐาน กรณีศึกษา สิมวัดหนองบัวเจ้าป่า อ.สตึก จังหวัดบุรีรัมย์  วช.ปีพ.ศ. 2560 (หัวหน้าโครงการ)

แชร์ข่าวนี้