ข่าวประชาสัมพันธ์

JARINEE MAKAEW

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางจารินี  ม้าแก้ว
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs.JARINEE MAKAEW
ประวัติการศึกษา
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า(เกียรตินิยมอันดับ2  GPA 3.33)  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา ปีพ.ศ. 2543  โดยได้รับทุนคุรุทายาทปริญญาตรี โทของสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ
 • การศึกษาระดับปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (GPA 3.75)  ปี พ.ศ. 2546
 • ปริญญาเอก ปร.ด. สาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  มหาวิทยาราชภัฏมหาสารคาม
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ เทคโนโลยีพลังงาน, วิศวกรรมไฟฟ้า, พลังงานทดแทน, นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
หัวหน้าโครงการวิจัย :
 • การศึกษาพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กรณีศึกษาอาคารเฉลิมพระเกียรติ 15 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์) : แหล่งทุน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2550
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องสกัดสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลกลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ : แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปี พ.ศ.2553
 • การออกแบบและพัฒนาเครื่องขอดเกล็ดปลาตะเพียนขาว :  แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปี พ.ศ.2553
 • การศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ : แหล่งทุน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2553
 • การออกแบบและพัฒนาเครื่องสกัดสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบต้นทุนต่ำสำหรับใช้ในครัวเรือน : แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปี พ.ศ. 2556
 • ชุดโครงการการพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดข้าวสำหรับการทำนาแห้ง : แหล่งทุน เครือข่ายบริหารการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปี พ.ศ. 2556
ผู้ร่วมวิจัย :
 • การส่งเสริมการตลาดของสิ่งประดิษฐ์รถไถอเอนกประสงค์เกษตรทอง KT60  เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ : แหล่งทุน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี พ.ศ.2552
 • การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหนองตราดน้อย ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :  แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปี พ.ศ.2553
 • การรับรู้กิจกรรมการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคของเยาวชนในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ บุรีรัมย์ :  แหล่งทุน ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ปี พ.ศ.2556
 • การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรปลอดสารพิษผสมผสานการใช้พลังงานทดแทน ตำบลกลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ : แหล่งทุน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี พ.ศ.2556

แชร์ข่าวนี้