ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรม การใช้โปรแกรม Solidwork

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการเพิ่มทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพทางอุตสาหกรรมแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าด้านภาษาการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้หัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม SolidWork เบื้องต้น” ในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1821 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และคุณเมธี  ประสมทรัพย์ นักเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุรนารี เป็นวิทยากรให้ความรู้

ด้วยปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้มีการผลิตบัณฑิตที่มีสำนึกดี มีความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนา ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงจัดโครงการเพิ่มทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพทางอุตสาหกรรมแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ในหัวข้อเรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Solidworks เบื้องต้น” ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันได้ก่อให้เกิดซอฟแวร์ต่าง ๆ ในด้านการออกแบบชิ้นงาน เช่น โปรแกรม AutoCad โปรแกรม SolidWorks เป็นต้น เนื่องจากมีคุณสมบัติต่าง ๆ ที่สามารถช่วยให้การออกแบบงานทางด้านวิศวกรรม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สามารถนำมาใช้ในการออกแบบได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว เพื่อลดระยะเวลาในการออกแบบและลดระยะเวลาในการผลิต ซึ่งโปรแกรม SolidWorks จัดเป็นซอฟแวร์หนึ่งที่สามารถออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ สำหรับทุกกลุ่มอุตสาหกรรมจึงทำให้ได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลาย

โครงการเพิ่มทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพทางอุตสาหกรรมแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

 

แชร์ข่าวนี้