ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาว เดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

ดาว เดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

คณะเทคโนโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการประกวดคัดเลือก มาร์ช ดาว เดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขึ้นในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อค้นหา คัดเลือก ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นตัวแทนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปกวดคัดลือก ขับร้องเพลงมาร์ช มรภ.บุรีรัมย์ เป็นตัวแทนดาว และเดือน ประกวดในระดับมหาวิทยาลัย

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา แต่ละสาขาวิชาที่เข้าประกวดแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งการประกวดคัดเลือก ดาว เดือน จัดขึ้นในทุกๆ ปี ไปดูภาพกิจกรรมในปีที่แล้วกันค่ะ 

รายนามคณะกรรมการ ประกวดคัดเลือก มาร์ช ดาว เดือน

  1. อาจารย์ ดร.สินีนาฎ รามฤทธิ์
  2. อาจารย์ ดร.ธเนศ เฮ่ประโคน
  3. อาจารย์ ดร.พูนธนะ ศรีสระคู
  4. อาจารย์ณัฐวุฒิ พจน์ปริญญา
  5. ผศ.วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์

ผลการแข่งขันประกวดขับร้องเพลง มาร์ช มรภ.บุรีรัมย์

ชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
รองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
รองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

ผลการแข่งขันประกวดคัดเลือก ดาวและเดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตัวแทนดาว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ชนะเลิศ นางสาวบัณฑิตา แมนไธสง สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอินทิรา บุญสม  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวพันธิยา ปักกาเวสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

ดาว เดือน คณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม

ตัวแทนเดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ชนะเลิศ นายคมกริบ ขุนวงค์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

รองชนะเลิศอันดับ 1 นายณัฐกมล พิกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

รองชนะเลิศอันดับ 2 นายธีรภัทร อยู่สินธุ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ

รายชื่อผู้เข้าประกวดทั้งหมด

 

 

แชร์ข่าวนี้