ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะให้โอกาสแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการประกอบอาชีพด้านวิศวกรรมโยธา จึงได้ประสานความร่วมมือกับสภาวิศวกรจัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมประเภทพิเศษภาคีวิศวกรโยธา ให้กับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของสภาวิศวกร (http://www.coe.or.th/coe-2/main/coeHome.php?aMenu=215) โดยเป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป ในการนี้ใคร่ขอความอนุเคราะห์ขอความกรุณาท่านที่สนใจได้ตอบรับเข้าร่วมโครงการตามรายละเอียดดังนี้ โดยเลือกสมัครเพียง 1 โครงการเท่านั้น

  1. โครงการสัมมนา วันที่ 9 กันยายน 2560 ( 1 วัน) โดยต้องชำระค่าลงทะเบียน 500 บาท จะเป็นการสัมมนาเพื่อรับทราบและเข้าใจขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเป็นพิเศษภาคีวิศวกรโยธาและลงชื่อแสดงความประสงค์ในการเข้าฝึกอบรมการจัดเตรียมเอกสารและการเขียนเอกสารเพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตในภายหลัง
  2. โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอใบประกอบอาชีพวิศวกรรม (2 วัน) โดยต้องชำระค่าลงทะเบียน 2,500 บาท ซึ่งจะเป็นการฝึกอบรมพร้อมทั้งเขียนเอกสารและรวบรวมผู้มีคุณสมบัติขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธาเสนอต่อสภาวิศวกรเพื่อขอรับการทดสอบความรู้ความสามารถพิเศษต่อไป

ขอความกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครพร้อมชำระเงินได้โดยตรงที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 หรือจองการเข้าอบรมสัมมนาโดยกรอกเอกสารแล้วสแกนสำเนาส่งอีเมล์มาที่ Tawatcharapong@bru.ac.th , Line ID : 082-1455537 (ผู้ประสานงาน อ.ธวัชระพงษ์ วงศ์สกุล) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร :

แชร์ข่าวนี้