ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Document

เปิดใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Document

เรียน คณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยฯ ได้เริ่มให้หน่วยงานใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในการปฏิบัติงานด้านเอกสารทางราชการ ซึ่งระหว่างนี้จะใช้การบันทึกและส่งหนังสือราชการลงในระบบ และจัดส่งเอกสาร ไปยังงานสารบรรณกลางมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์จากคณาจารย์และบุคลากร ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปฏิบัติงานด้านเอกสารทางราชการ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ในการพิสูจน์ตัวตนใช้อินเทอร์เนตในการเข้าใช้ระบบ

Download คู่มือการใช้งานระบบ <<<<<

 

แชร์ข่าวนี้