ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจสอบ ครุภัณฑ์ ประจำปี 2562

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจสอบ ครุภัณฑ์ ประจำปี 2562

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจสอบ ครุภัณฑ์ ประจำปี 2562 จาก กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการตรวจครุภัณฑ์

รายชื่อคณะกรรมการ

  1. ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา (ประธาน)
  2. ผศ.วีระ เนตราทิพย์
  3. ผศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม
  4. ผศ.ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา
  5. อาจารย์นธภร วิโสรัมย์

โดยในการตรวจสอบในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา เป็นประธานกรรมการ ในการตรวจสอบ ซึ่งได้ตรวจสอบจากรายงานของสาขาวิชาและคณะ ที่ได้ทำการตรวจสอบแล้ว และหัวหน้าสาขาวิชาตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่แทงจำหน่าย จำนวนครุภัณฑ์ที่คงอยู่ในขณะนี้

ภาพบรรยากาศการตรวจสอบ

แชร์ข่าวนี้