ข่าวประชาสัมพันธ์

Cheellawad Vimuttasoongviriya

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นายจิรวัฒน์  วิมุตติสุขวิริยา
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Cheellawad Vimuttasoongviriya
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2541
 • ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2545
 • ปริญญาเอก Doctor of Philosophy in Civil Engineering  (Ph.D. Civil Engineering) Department of Civil Engineering Thapar Institute of Engineering and Technology University ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2554
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
 • วัสดุในด้านวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง
 • แรงลมที่ใช้ในการออกแบบอาคาร
 •  การตรวจสอบความเสียหายอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • การเสริมความแข็งแรงให้กับโครงสร้างอาคาร
 • การวิเคราะห์และออกแบบอาคาร
หัวหน้าโครงการวิจัย
 • ผลกระทบความเร็วลมต่ออาคารในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษาอาคารที่ตั้งอยู่ในภูมิประเทศแบบเปิดโล่งในจังหวัดบุรีรัมย์. บุรีรัมย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 2554.
 • คุณสมบัติการต้านทานแรงอัดของคอนกรีตผสมกากใยอ้อยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์. บุรีรัมย์: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 2555.
 • คุณสมบัติเถ้าชานอ้อยผสมซีเมนต์. บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 2559.

แชร์ข่าวนี้