ข่าวกิจกรรม

ข่าวการจัดกิจกรรม

ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งประกอบไปด้วยข่าวกิจกรรมของนักศึกษา และคณาจารย์ การจัดโครงการ อบรมต่างๆ