ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธี มอบทุนการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

พิธี มอบทุนการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

มอบทุนการศึกษา : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีมอบทุนการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ช่วยเหลือสังคม ช่วยงานในสาขาวิชา และทีมประธานสโมสรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับทุนสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานภายนอก และอาจารย์ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนทั้งสิ้น 181,000 บาท

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ พร้อมทั้งคุณอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทบุรีรัมย์พลังงานจำกัด , อาจารย์ ดร.เมษยา บุญสีลา ,อาจารย์ ดร.ธนกร ดุจเพ็ญ ร่วมเป็นเกียรติมอบทุนแก่นักศึกษา

รายชื่อผู้มอบทุนการศึกษา

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล จำนวนเงิน
1 คุณอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ  ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทบุรีรัมย์พลังงานจำกัด 57,000 บาท
2 นายวีระ เนตราทิพย์ 40,000  บาท
3 นายสมบัติ ประจญศานต์ 6,000  บาท
4 นายสนิท พาราษฎร์ 1,000  บาท
5 นายวิชัย เกษอรุณศรี 1,000  บาท
6 นายสุวัฒน์ มณีวรรณ 4,000  บาท
7 นายวิสาข์ แฝงเวียง 6,000  บาท
8 นายดนัย นิลสกุล 6,000  บาท
9 นางธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย์ 1,000  บาท
10 นายธนกร ดุจเพ็ญ 11,000  บาท
11 นายปิยชนม์   สังข์ศักดา 6,000  บาท
12 นายอัษฎางค์ รอไธสง 1,000  บาท
13 นางสาวสินีนาฏ รามฤทธิ์ 1,000  บาท
14 นายกฤษณ์ ปิตาทะสังข์ 6,000  บาท
15 นางสาวเมษยา บุญสีลา 1,000  บาท
16 นางสาวสุพัทรา แตงทับทิม 1,000  บาท
17 นายวิบูลย์ สำราญรัมย์ 2,000  บาท
18 นางสาวศิณีวรรณ   จันทะปิดตา 5,000  บาท
19 นายณัฐพล ภูครองทอง 1,000  บาท
20 นายเดวิทย์ ศิริพจน์ 1,000  บาท
21 นายปราโมทย์ ปิ่นสกุล 2,000  บาท
22 นายกฤษดากร เชื่อมกลาง 2,000  บาท
23 นายวัชระ วชิรภัทรกุล 2,000  บาท
24 นางสาวกิ่งกาญจน์   สระบัว 1,000  บาท
25 นายพูนธนะ   ศรีสระคู 1,000 บาท
26 นายดุสิต   อุทิศสุนทร 1,000  บาท
27 นายพิพัฒน์   ประจญศานต์ 1,000  บาท
28 นายอุดมพงษ์   เกศศรีพงษ์ศา 1,000  บาท
29 นายณัฐ   ประสีระเตสัง 1,000  บาท
30 นางณัฐนันท์  ประสีระเตสัง 1,000  บาท
31 นายภูริชญ์  งามคง 2,000  บาท
32 นางจารินี   ม้าแก้ว 4,000  บาท
33 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัยโอเอ 4,000  บาท
รวมทั้งสิ้น  181,000 บาท

 

ภาพพิธีมอบทุน

แชร์ข่าวนี้