ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเปลี่ยนแปลง กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ BRU English Test

แจ้งเปลี่ยนแปลง กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ BRU English Test

ด้วยศูนย์ภาษา ฝ่ายพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ จะดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อสอบ BRU English Test สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดยนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ จะได้รับใบเกียรติบัตรจากทางมหาวิทยาลัย

ตารางทดสอบภาษาอังกฤษ BRU English Test คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วัน-เดือน-ปี เวลา ชั้นปี  สาขาวิชา ห้องสอบ
21 มกราคม 2563 13.00-14.30 น. 3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 17206
22 มกราคม 2563 13.00-14.30 2
2
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม หมู่ 2
เทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ
17205
22 มกราคม 2563 13.00-14.30 น. 1 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม หมู่ 1 17206-5
22 มกราคม 2563 15.00-16.30 น. 3 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม หมู่ 1 17206
22 มกราคม 2563 15.00-16.30 น. 1
2
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
17205
29 มกราคม 2563 13.00-14.30 น. 2
3
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
ออกแบบผลิตภัณฑ์
17205
29 มกราคม 2563 13.00-14.30 น. 3 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า หมู่ 2 17206-5
29 มกราคม 2563 15.00-16.30 น. 1 ออกแบบผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
17205
29 มกราคม 2563 15.00-16.30 น. 1
2
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
ออกแบบผลิตภัณฑ์
17206
5 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-14.30 น. 2 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม หมู่ 1 17205
3 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า หมู่ 1 17206-5
5 กุมภาพันธ์ 2563 15.00-16.30 น. 3 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม หมู่ 2 17205
1 เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 17206
12 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-14.30 น. 2 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า หมู่ 1 17205
2 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า หมู่ 2 17206
12 กุมภาพันธ์ 2563 15.00-16.30 น. 3 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 17205
1 เทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ 17206
17 กุมภาพันธ์ 2563 10.30-12.00 น. 1 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า หมู่ 1 17206
13.00-14.30 น. 1 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า หมู่ 2 17206
15.00-16.30 น. 2 เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา หมู่ 1 17206
19 กุมภาพันธ์ 2563 10.30-12.00 น. 4 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม หมู่ 3 17205
20 กุมภาพันธ์ 2563 10.30-12.00 น. 4 เทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
17206
13.00-14.30 น. 1 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 17205
15.00-16.30 น. 4 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 17205
15.00-16.30 น. 4 เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 17206
21 กุมภาพันธ์ 2563 08.30-10.00 น. 4 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  หมู่ 1 17205
08.30-10.00 น. 4 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  หมู่ 2 17206
13.00-14.30 น. 4 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า หมู่  3 17206
15.00-16.30 น. 4 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า หมู่  2 17206
3 มีนาคม 2563 08.30-10.00 น. 4 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 17205

แชร์ข่าวนี้