ข่าวประชาสัมพันธ์

Assadang Rothaisong

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นายอัษฏางค์  รอไธสง
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Assadang  Rothaisong
ประวัติการศึกษา :
  • ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ.2545
  • ปริญญาโท  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  (ค.อ.ม.)สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ.2556
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
  • วิชาการด้านการออกแบบเครื่องเรือนและเครื่องประดับตกแต่ง
  • วิชาการด้านการออกแบบกราฟิกและบรรจุภัณฑ์
  • วิชาการด้านการออกแบบตกแต่งภายใน
  • วิชาการด้านการออกแบบและเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัวหน้าโครงการวิจัย
  • งานวิจัย ปี 2554 เรื่อง การออกแบบจอกรองน้ำยางพาราเซรามิกส์  สำหรับสนองความต้องการเกษตรกรชาวสวนยาง จ.บุรีรัมย์
งานวิจัยร่วม
  • งานวิจัย ปี 2553 เรื่อง การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำเครื่องประดับนาฏศิลป์ไทย

แชร์ข่าวนี้