ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานที่พบอาจารย์ที่ปรึกษา

สถานที่พบอาจารย์ที่ปรึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชั้นปี สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
ปีที่ ๑ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  ม. ๑ อ.ณัฐนันท์   ประสีระเตสัง ๑๘๖๑
๒๕๖๐ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  ม. ๒ อ.ณัฐ   ประสีระเตสัง ๑๘๖๕
เทคโนโลยีเซรามิกส์ ผศ.ดร.อุษณีย์   มาลี ๑๘๕๑
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อ.สินีนาฏ   รามฤทธิ์ ๑๘๕๔
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม อ.ดนัย   นิลสกุล ๑๘๕๕
เทคโนโลยีก่อสร้าง อ.ธวัชระพงษ์   วงศ์สกุล ๑๘๖๖
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  ม. ๑ อ.กิ่งกาญจน์   สระบัว ๑๘๗๔
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  ม. ๒ อ.ภูริชญ์   งามคง ๑๘๘๖
อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร อ.วิสิทธิ์   ลุมชะเนาว์ ๑๘๙๕
ปีที่ ๒ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  ม. ๑ อ.ณัฐ   ประสีระเตสัง ๑๘๖๕
๒๕๕๙ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  ม. ๒ อ.ณัฐนันท์   ประสีระเตสัง ๑๘๖๑
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  ม. ๓ อ.พูนธนะ   ศรีสระคู ๑๘๖๒
เทคโนโลยีเซรามิกส์ อ.วัชระ   วชิรภัทรกุล ๑๘๓๑
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อ.อัษฎางค์   รอไธสง ๑๘๔๔
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม อ.วิสาข์   แฝงเวียง ๑๘๖๔
เทคโนโลยีก่อสร้าง ผศ.ดร.จิรวัฒน์  วิมุตติสุขวิริยา ๑๘๗๑
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  ม. ๑ อ.ภูริชญ์   งามคง ๑๘๘๖
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  ม. ๒ อ.ณัฐวุฒิ   พจน์ปริญญา ๑๘๗๒
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  ม. ๓ อ.ธนกร   ดุจเพ็ญ ๑๘๘๕
อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร อ.ณัฐพล   ภูครองทอง ๑๘๙๑
ปีที่ ๓ เทคโนโลยีเซรามิกส์ อ.กฤษดากร   เชื่อมกลาง ๑๘๓๒
๒๕๕๘ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อ.สนิท   พาราษฎร์ ๑๘๖๓
เทคโนโลยีการก่อสร้าง อ.ณรงค์เดช   ยังสุขเกษม ๑๘๓๔
อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร อาจารย์ ดร.สุวัฒน์   มณีวรรณ ๑๘๓๖
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม อ.กฤษณ์   ปิตาทะสังข์ ๑๘๔๑
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  ม.๑ ผศ.จักรกฤษณ์   รักพาณิชย์ ๑๘๔๒
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  ม.๒ อ.เมษยา   บุญสีลา ๑๘๕๓
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  ม.๓ อ.อุดมพงษ์   เกศศรีพงษ์ศา ๑๘๙๓
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  ม.๔ อ.พูนธนะ   ศรีสระคู ๑๘๖๒
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  ม.๑ อ.ภูริชญ์   งามคง ๑๘๘๖
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  ม.๒ อ.ธนกร   ดุจเพ็ญ ๑๘๘๕
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  ม.๓ อาจารย์ ดร.ดุสิต   อุทิศสุนทร ๑๘๘๓
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  ม.๔ ผศ.ดร.จารินี   ม้าแก้ว ๑๘๘๑
ปีที่ ๔ เทคโนโลยีเซรามิกส์ อ.ปราโมทย์   ปิ่นสกุล ๑๘๓๓
๒๕๕๗ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อ.ธัญรัศม์   ยุทธสารเสนีย์ ๑๘๕๒
เทคโนโลยีการก่อสร้าง ผศ.สุปรีชา   นามประเสริฐ บรรยายก่อสร้าง ๑
อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร ผศ.เดวิทย์   ศิริพจน์ ๑๘๙๖
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม รศ.สมบัติ   ประจญศานต์ ๑๘๗๓
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  ม.๑ อ.พิพัฒน์   ประจญศานต์ ๑๘๘๔
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  ม.๒ อาจารย์ ดร.เมษยา   บุญสีลา ๑๘๕๓
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  ม.๓ อ.ณัฐ   ประสีระเตสัง ๑๘๖๕
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  ม.๑ อาจารย์ ดร.ดุสิต   อุทิศสุนทร ๑๘๘๓
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  ม.๒ อ.ธนกร   ดุจเพ็ญ ๑๘๘๕
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  ม.๓ อ.ภูริชญ์   งามคง ๑๘๘๖

แชร์ข่าวนี้