ความสำเร็จ เริ่มต้นได้ ใกล้บ้านคุณ

แนะนำหลักสูตร

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ || แนะนำสาขาวิชา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ โควตา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตา

... read more

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร TCAS62

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร TCAS62

... read more

ปฏิทินการรับสมัคร รอบที่ 2 แบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ

... read more

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

... read more

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

... read more

ปฏิทินการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

... read more

คุณสมบัติของผู้สมัคร รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

... read more

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS

... read more

5 มิถุนายน รับรายงานตัว เข้าเป็นนักศึกษา โครงการพิเศษ

... read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ มรภ.บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2560 โครงการพิเศษ

... read more

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเลือกตั้งประธานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ขอเชิญใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

... read more

รับสมัครเลือกตั้งประธานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เปิดรับสมัคร เพื่อคัดเลือกเป็นประธานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

... read more

เลือกตั้งนายกค์การบริหารนักศึกษา

ขอเชิญ ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกค์การบริหารนักศึกษา

... read more

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

... read more

ขอเชิญเข้าร่วมงาน "วันราชภัฏ" 14 กุมภาพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์

... read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรม "จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปะคำ" ณ ศูนย์การเรียนรู้ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ขอเชิญ ร่วมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

... read more

โครงการประชารัฐรวมพลัง

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ ทำงานในช่วงปิดเทอม

... read more

ตู้ปลาสวยงาม

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดจัดตู้ปลาสวยงาม

... read more

ขยายเวลารับสมัคร ส่งผลงานเข้าร่วมการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก

... read more

ขยายเวลารับสมัคร ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการแข่งขัน การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์

... read more

ข่าวกิจกรรม

เลือกตั้งประธานนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เลือกตั้งประธานนักศึกษา

Read More
มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบทุน ประจำปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

แนะแนวการศึกษาต่อ

Read More

จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดรอบอาคาร 18

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More
จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปะคำ

จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปะคำ

จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

Read More

ร่วมพิธี “วันราชภัฏ”

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

ร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในวันราชภัฏ

ร่วมพิธีตักบาตร

Read More
มอบแบบบ้านผูืประสบอัคคีภัย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบแบบบ้านแด่คุณสายฝน พวงประโคน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

—–Click—–

RESEARCH---News

เกษตรเชิงท่องเที่ยว บุรีรัมย์

การปรับตัวทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การให้บริการดีโอไอกับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล

Read More

ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์

Read More

ขอเชิญประกวดนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12

Read More

ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2561

Read More

ขอขยายระยะเวลาการส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1

Read More

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ Research&Knowledge

Read More

ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมข่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา

Read More

ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย “ประชุมวิชาการระดับระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมครั้งที่ 4

Read More

แจ้งกำหนดรายงานความก้าวหน้าและปิดรูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

Read More