ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งผลงานเข้า่รวมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14

... read more

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ

... read more

เชิญชวนเข้าอบรมเชิงปฏิบัิตการ เรื่อง “กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านโซเซียลมีเดีย”

... read more

ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตอาจารย์ผู้เกษียณ

... read more

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์

... read more

ขอเชิญประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560

... read more

กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป.

... read more

สถานที่พบอาจารย์ที่ปรึกษา

... read more

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

... read more

ASEAN 2017

... read more

ข่าวกิจกรรม

ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในพิธีเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมจัดนิทรรศการ “งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2560

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2560

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่

Read More

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

เทคโนอุตฯ ร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

เทคโนอุตฯ

Read More

เทคโนอุตฯ ร่วมทำบุญตักบาตรต้อนรับน้องใหม่ราชพฤกษ์ช่อที่ 46

เทคโนอุตฯ

Read More

ซ้อมอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

ซ้อมอัญเชิญตราพระราชลัญจกร นักศึกษาชั้นปีที่

Read More

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เมื่อวันที่

Read More

สายตรงคณบดี---------

boss

เว็บไซต์สาขาวิชา----


แนะนำสาขาวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
Bachelor of Science Program in Electronics Communications


 • ช่าง อบต.
 • ช่างทีโอที, กสท.
 • ผู้ควบคุมงานโรงงาน
 • ครูอุตสาหกรรมศิลป์/อาจารย์
 • ช่างคอมพิวเตอร์ ,ช่างงานระบบ
 • ช่างระบบ Computer, Network
 • ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
Bachelor of Science Program in Electrical Engineering Technology


 • ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า
 • วิศวกรประจำโรงงาน
 • หัวหน้าเทคนิคระบบงานไฟฟ้า
 • ผู้ควบคุมงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า
 • ผู้ดูแลระบบควบคุมไฟฟ้าในโรงงาน
 • วิศวกรรมไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม
 • นักวิเคราะห์และช่วยออกแบบระบบไฟฟ้า

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง

Bachelor of Science Program in Construction Technology


 • ช่างสำรวจ
 • ผู้ช่วยวิศวกร
 • ช่างเขียนแบบ
 • ทำงานภาคธุรกิจเอกชน
 • นักประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้จัดการโครงการ,ผู้รับเหมาก่อสร้าง
  (จบแล้วสามารถขอใบอนุญาตพิเศษโยธาได้)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

Bachelor of Science Program in Architectural Technology

 • ผู้ช่วยสถาปนิก
 • ออกแบบอาคาร
 • พนักงานเขียนแบบ
 • ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 • งานคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • งานออกแบบตกแต่งภายใน
 • งานสร้างภาพอาคารเสมือนจริง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Bachelor of Science Program in Industrial Design


 • นักออกแบบผลิตภัณฑ์
 • นักออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์
 • นักออกแบบตกแต่งภายใน
 • ครูสอนออกแบบผลิตภัณฑ์
 • พนักงานหน่วยงานท้องถิ่น
 • Graphic Design/3D Design

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
Bachelor of Science Program in Industrial Management Technology


 • ข้าราชการครู
  ผู้ประสานงานวิศวกร
  นักบริหารงานอุตสาหกรรม
  พนักงานองค์การส่วนจังหวัด
  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการผลิต
  เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตและบริหาร
  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์

Bachelor of Science Program in Electrical Ceramics Technology


 • อาจารย์ผู้สอน
 • นักออกแบบด้านเซรามิกส์
 • นักออกแบบงานด้านศิลปะ
 • งานคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • นักวิชาการด้านเซรามิกส์
 • หัวหน้าฝ่ายในโรงงานเซรามิกส์
 • ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเซรามิกส์

ข่าวสารงานวิจัย

ขอเชิญส่งผลงานเข้า่รวมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14

Read More

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ

Read More

Thailand Research Expo 2017

Read More

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายการวิจัยที่ วช.กำหนด

Read More

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำเสนอรายงานปิดโครงการวิจัย ปี 2560

Read More

ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11

Read More

ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560”

Read More

“คิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี”

Read More

สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 7

Read More

ขอเชิญอบรม เรื่อง เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางวิจัยในยุค 4.0 Plus

Read More

โครงการอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจันในมนุษย์ ประจำปี 2560

Read More

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี

Read More

ข่าวสารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์