คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมไฟฟ้า ในงาน BRICC 2018

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว.สัญจร ครั้งที่ 2”

... read more

ปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)

... read more

ขยายเวลา การรับข้อเสนอการวิจัย โครงการสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา

... read more

กำหนดวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา

... read more

ขอเชิญ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

... read more

ประกาศ รับนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

... read more

ปฏิทินการรับสมัคร รอบที่ 2 แบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ

... read more

กำหนดลงทะเบียนเรียน สำหรับรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

... read more

ขอเรียนเชิญ นักวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยงบบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2561

... read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

... read more

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันเด็ก

คณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม

Read More

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนลำปลายมาศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนประโคนพิทยาคม ในงาน Open House ป.พ.วิชาการ ครั้งที่ 2

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

เสริมสร้างกำลังใจ งานปีใหม่ บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

อบรมพัฒนาผลงานวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

บริการวิชาการ เสริมสร้างความรู้แก่ชุมชน ศูนย์อุดมการศึกษา ปะคำ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการประเมินคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2560

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

โครงการอบรมเสริมทักษะการปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

—–Click—–

สายตรงคณบดี---------

boss

เว็บไซต์สาขาวิชา----


รับสมัครเข้าศึกษาต่อ || แนะนำสาขาวิชา

ปฏิทินการรับสมัคร รอบที่ 2 แบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ

... read more

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

... read more

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

... read more

ปฏิทินการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

... read more

คุณสมบัติของผู้สมัคร รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

... read more

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS

... read more

5 มิถุนายน รับรายงานตัว เข้าเป็นนักศึกษา โครงการพิเศษ

... read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ มรภ.บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2560 โครงการพิเศษ

... read more

เรียนสถาปัตยกรรม มีดีอย่างไร

... read more

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

... read more

แนะนำสาขาวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
Bachelor of Science Program in Electronics Communications


 • ช่าง อบต.
 • ช่างทีโอที, กสท.
 • ผู้ควบคุมงานโรงงาน
 • ครูอุตสาหกรรมศิลป์/อาจารย์
 • ช่างคอมพิวเตอร์ ,ช่างงานระบบ
 • ช่างระบบ Computer, Network
 • ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
Bachelor of Science Program in Electrical Engineering Technology


 • ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า
 • วิศวกรประจำโรงงาน
 • หัวหน้าเทคนิคระบบงานไฟฟ้า
 • ผู้ควบคุมงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า
 • ผู้ดูแลระบบควบคุมไฟฟ้าในโรงงาน
 • วิศวกรรมไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม
 • นักวิเคราะห์และช่วยออกแบบระบบไฟฟ้า

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง

Bachelor of Science Program in Construction Technology


 • ช่างสำรวจ
 • ผู้ช่วยวิศวกร
 • ช่างเขียนแบบ
 • ทำงานภาคธุรกิจเอกชน
 • นักประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้จัดการโครงการ,ผู้รับเหมาก่อสร้าง
  (จบแล้วสามารถขอใบอนุญาตพิเศษโยธาได้)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

Bachelor of Science Program in Architectural Technology

 • ผู้ช่วยสถาปนิก
 • ออกแบบอาคาร
 • พนักงานเขียนแบบ
 • ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 • งานคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • งานออกแบบตกแต่งภายใน
 • งานสร้างภาพอาคารเสมือนจริง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Bachelor of Science Program in Industrial Design


 • นักออกแบบผลิตภัณฑ์
 • นักออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์
 • นักออกแบบตกแต่งภายใน
 • ครูสอนออกแบบผลิตภัณฑ์
 • พนักงานหน่วยงานท้องถิ่น
 • Graphic Design/3D Design

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
Bachelor of Science Program in Industrial Management Technology


 • ข้าราชการครู
  ผู้ประสานงานวิศวกร
  นักบริหารงานอุตสาหกรรม
  พนักงานองค์การส่วนจังหวัด
  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการผลิต
  เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตและบริหาร
  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์

Bachelor of Science Program in Electrical Ceramics Technology


 • อาจารย์ผู้สอน
 • นักออกแบบด้านเซรามิกส์
 • นักออกแบบงานด้านศิลปะ
 • งานคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • นักวิชาการด้านเซรามิกส์
 • หัวหน้าฝ่ายในโรงงานเซรามิกส์
 • ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเซรามิกส์

ข่าวสารงานวิจัย

ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว.สัญจร ครั้งที่ 2”

Read More

ขอเรียนเชิญ นักวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยงบบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2561

Read More

ขอเชิญชวนเข้า่รวมการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10

Read More

ทุน UiS ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศประจำปี 2561 จำนวน 43 ทุน

Read More

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยโครงการสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา

Read More

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10

Read More

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ

Read More

ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 5

Read More

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

Read More

ขอเชิญส่งผลงานเข้า่รวมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14

Read More

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ

Read More

ข่าวสารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์