ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

... read more

การต่ออายุและจัดตั้งชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

... read more

ตักบาตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรัมย์

กำหนดพิธีตักบาตรประจำสัปดาห์ สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

... read more

ปรึกษา

8 สิงหาคม 2561 กำหนดพบอาจารย์ที่ปรึกษา

... read more

วันแม่แห่งชาติ

ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมโครงการ “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์”

... read more

ขอเชิญส่งประวัติคุณแม่ เพื่อรับรางวัล “คุณแม่ดีเด่น”

... read more

ขอเชิญ ร่วมทำบุญตักบาตร ต้อนรับน้องใหม่ ราชพฤกษ์ช่อที่ 47

... read more

ขอเชิญร่วม พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ปีที่ 6

... read more

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

... read more

30 กรกฎาคม กำหนดจัดกิจกรรรม “รับน้องใหม่”

... read more

ข่าวกิจกรรม

อ.เยาวลักษณ์ ดุจเพ็ญ

คุณแม่ดีเด่นของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2561

 

Read More
ผศ.วีระ เนตราทิพย์

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More
อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ

ประชุมเตรียมความพร้อม รับการประเมินประกันคุณภาพระดับคณะ

ประชุมเตรียมความพร้อม

Read More

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดพิธีมอบเครื่องหมายให้กับนักศึกษาชั้นปีที่

Read More
ผศ.วีระ เนตราทิพย์

ทำบุญตักบาตรต้อนรับน้องใหม่ ราชพฤกษ์ช่อที่ 47

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

อบรม การใช้โปรแกรม Solidwork

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

รับน้อง.. อย่างสร้างสรรค์ เชื่อมความสัมพันธ์สร้างสามัคคี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

พิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

—–Click—–

หลักสูตรที่เปิดสอน วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)


รับสมัครเข้าศึกษาต่อ || แนะนำสาขาวิชา

ปฏิทินการรับสมัคร รอบที่ 2 แบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ

... read more

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

... read more

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

... read more

ปฏิทินการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

... read more

คุณสมบัติของผู้สมัคร รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

... read more

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS

... read more

5 มิถุนายน รับรายงานตัว เข้าเป็นนักศึกษา โครงการพิเศษ

... read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ มรภ.บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2560 โครงการพิเศษ

... read more

เรียนสถาปัตยกรรม มีดีอย่างไร

... read more

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

... read more

แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Bachelor of Science (Electronics Engineering Technology)


 • ผู้ช่วยวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
 • ผู้ดูแลระบบควบคุมเครื่องจักรกล
 • หัวหน้าช่างเทคนิคงานผลิตอุปกรณ์
 • ธุรกิจส่วนตัวทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
 • นักวิชาการทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • นักวิเคราะห์และออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • ผู้ตรวจสอบด้านการจัดการพลังงานทดแทนที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
Bachelor of Science Program in Electrical Engineering Technology


 • ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า
 • วิศวกรประจำโรงงาน
 • หัวหน้าเทคนิคระบบงานไฟฟ้า
 • ผู้ควบคุมงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า
 • ผู้ดูแลระบบควบคุมไฟฟ้าในโรงงาน
 • วิศวกรรมไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม
 • นักวิเคราะห์และช่วยออกแบบระบบไฟฟ้า

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
Bachelor of Science Program in Civil Engineering Technology


 • ช่างสำรวจ
 • ผู้ช่วยวิศวกร
 • ช่างเขียนแบบ
 • ทำงานภาคธุรกิจเอกชน
 • นักประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้จัดการโครงการ,ผู้รับเหมาก่อสร้าง
  (จบแล้วสามารถขอใบอนุญาตพิเศษโยธาได้)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

Bachelor of Science Program in Architectural Technology

 • ผู้ช่วยสถาปนิก
 • ออกแบบอาคาร
 • พนักงานเขียนแบบ
 • ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 • งานคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • งานออกแบบตกแต่งภายใน
 • งานสร้างภาพอาคารเสมือนจริง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Bachelor of Science Program in Industrial Design


 • นักออกแบบผลิตภัณฑ์
 • นักออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์
 • นักออกแบบตกแต่งภายใน
 • ครูสอนออกแบบผลิตภัณฑ์
 • พนักงานหน่วยงานท้องถิ่น
 • Graphic Design/3D Design

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
Bachelor of Science Program in Industrial Management Engineering


 • ข้าราชการครู
  ผู้ประสานงานวิศวกร
  นักบริหารงานอุตสาหกรรม
  พนักงานองค์การส่วนจังหวัด
  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการผลิต
  เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตและบริหาร
  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์
Bachelor of Science Program in Electrical Ceramics Technology


 • อาจารย์ผู้สอน
 • นักออกแบบด้านเซรามิกส์
 • นักออกแบบงานด้านศิลปะ
 • งานคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • นักวิชาการด้านเซรามิกส์
 • หัวหน้าฝ่ายในโรงงานเซรามิกส์
 • ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเซรามิกส์

RESEARCH---News

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การให้บริการดีโอไอกับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล

Read More

ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์

Read More

ขอเชิญประกวดนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12

Read More

ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2561

Read More

ขอขยายระยะเวลาการส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1

Read More

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ Research&Knowledge

Read More

ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมข่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา

Read More

ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย “ประชุมวิชาการระดับระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมครั้งที่ 4

Read More

แจ้งกำหนดรายงานความก้าวหน้าและปิดรูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 (IAMBEST 2018) ครั้งที่ 3

Read More