ความสำเร็จ เริ่มต้นได้ ใกล้บ้านคุณ

แนะนำหลักสูตร

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ || แนะนำสาขาวิชา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ โควตา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตา

... read more

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร TCAS62

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร TCAS62

... read more

ปฏิทินการรับสมัคร รอบที่ 2 แบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ

... read more

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

... read more

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

... read more

ปฏิทินการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

... read more

คุณสมบัติของผู้สมัคร รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

... read more

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS

... read more

5 มิถุนายน รับรายงานตัว เข้าเป็นนักศึกษา โครงการพิเศษ

... read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ มรภ.บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2560 โครงการพิเศษ

... read more

ข่าวประชาสัมพันธ์

บัตรประจำตัวนักศึกษา

กำหนดจัดทำ บัตรประจำตัวนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

... read more

ปฐมนิเทศ

กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

... read more

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราช พ.ศ.2547

... read more

ขึ้นทะเบียน บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ขึ้นทะเบียน สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

... read more

ส่งผลการเรียนออนไลน์

กำหนดส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

... read more

กำหนดสอบ

กำหนดสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

... read more

เลือกตั้ง

กำหนด เลือกตั้ง ประธานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

... read more

เปิดรับสมัคร เลือกตั้งเป็นประธานนักศึกษา

เปิดรับสมัคร เพื่อคัดเลือกเป็น ประธานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

... read more

อบรมประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการอบรม ประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษา ประจำปี 2562

... read more

แจ้งเปลี่ยนแปลง กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ BRU English Test

... read more

ข่าวกิจกรรม

ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประชุมสมัยสามัญ

Read More
ประชุมออนไลน์

เตรียมความพร้อม ก่อนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

เตรียมความพร้อม

Read More
ประชุมประกันออนไลน์

การประชุมเตรียมความพร้อม การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ผ่านระบบออนไลน์

การประชุมเตรียมความพร้อม

Read More
ตู้ฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดทำ ตู้พ่นฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

พิธี มอบทุนการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

พิธี

Read More

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจสอบ ครุภัณฑ์ ประจำปี 2562

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More
จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ

จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันราชภัฏ

จิตอาสา

Read More
วันราชภัฏ

วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันราชภัฏ

Read More

—–Click—–

RESEARCH---News

เกษตรเชิงท่องเที่ยว บุรีรัมย์

การปรับตัวทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การให้บริการดีโอไอกับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล

Read More

ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์

Read More

ขอเชิญประกวดนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12

Read More

ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2561

Read More

ขอขยายระยะเวลาการส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1

Read More

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ Research&Knowledge

Read More

ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมข่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา

Read More

ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย “ประชุมวิชาการระดับระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมครั้งที่ 4

Read More

แจ้งกำหนดรายงานความก้าวหน้าและปิดรูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

Read More