ข่าวประชาสัมพันธ์

25 เมษายน กำหนดเลือกตั้งประธานนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

... read more

รับสมัครนักศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นประธานนักศึกษา

... read more

ขอเชิญร่วมงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

... read more

ขอเชิญส่งผลงานประกวดรางวับนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

... read more

ขอเชิญส่งผลงานเข้าแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ รายการสมรภูมิไอเดีย

... read more

ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ

... read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

... read more

ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6

... read more

เชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

... read more

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Network&Security Innovation

... read more

ข่าวกิจกรรม

คณบดีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมอบเช้ากระเช้า แด่ พลโทจักรชัย ในการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Read More

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

ร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย

ผู้บริหาร

Read More

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คว้ารางวัลจากการแข่งขันกีฬาม่วงเหลืองเกมส์ ครั้งที่ 44

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

ขบวนพาเหรด นักกีฬา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในงานพิธีเปิด กีฬาภายในม่วง-เหลือง เกมส์ ครั้งที่ 44

Read More

ความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อบรมสัมมนาเชิงให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ NETWORK & SECURITY INNOVATION     

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

ร่วมพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระเทพปริยัตยาจารย์

ผศ.วีระ

Read More

—–Click—–

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ || แนะนำสาขาวิชา

ปฏิทินการรับสมัคร รอบที่ 2 แบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ

... read more

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

... read more

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

... read more

ปฏิทินการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

... read more

คุณสมบัติของผู้สมัคร รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

... read more

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS

... read more

5 มิถุนายน รับรายงานตัว เข้าเป็นนักศึกษา โครงการพิเศษ

... read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ มรภ.บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2560 โครงการพิเศษ

... read more

เรียนสถาปัตยกรรม มีดีอย่างไร

... read more

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

... read more

แนะนำสาขาวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Bachelor of Science (Electronics Engineering Technology)


 • ผู้ช่วยวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
 • ผู้ดูแลระบบควบคุมเครื่องจักรกล
 • หัวหน้าช่างเทคนิคงานผลิตอุปกรณ์
 • ธุรกิจส่วนตัวทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
 • นักวิชาการทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • นักวิเคราะห์และออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • ผู้ตรวจสอบด้านการจัดการพลังงานทดแทนที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
Bachelor of Science Program in Electrical Engineering Technology


 • ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า
 • วิศวกรประจำโรงงาน
 • หัวหน้าเทคนิคระบบงานไฟฟ้า
 • ผู้ควบคุมงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า
 • ผู้ดูแลระบบควบคุมไฟฟ้าในโรงงาน
 • วิศวกรรมไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม
 • นักวิเคราะห์และช่วยออกแบบระบบไฟฟ้า

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง

Bachelor of Science Program in Construction Technology


 • ช่างสำรวจ
 • ผู้ช่วยวิศวกร
 • ช่างเขียนแบบ
 • ทำงานภาคธุรกิจเอกชน
 • นักประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้จัดการโครงการ,ผู้รับเหมาก่อสร้าง
  (จบแล้วสามารถขอใบอนุญาตพิเศษโยธาได้)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

Bachelor of Science Program in Architectural Technology

 • ผู้ช่วยสถาปนิก
 • ออกแบบอาคาร
 • พนักงานเขียนแบบ
 • ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 • งานคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • งานออกแบบตกแต่งภายใน
 • งานสร้างภาพอาคารเสมือนจริง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Bachelor of Science Program in Industrial Design


 • นักออกแบบผลิตภัณฑ์
 • นักออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์
 • นักออกแบบตกแต่งภายใน
 • ครูสอนออกแบบผลิตภัณฑ์
 • พนักงานหน่วยงานท้องถิ่น
 • Graphic Design/3D Design

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
Bachelor of Science Program in Industrial Management Technology


 • ข้าราชการครู
  ผู้ประสานงานวิศวกร
  นักบริหารงานอุตสาหกรรม
  พนักงานองค์การส่วนจังหวัด
  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการผลิต
  เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตและบริหาร
  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์

Bachelor of Science Program in Electrical Ceramics Technology


 • อาจารย์ผู้สอน
 • นักออกแบบด้านเซรามิกส์
 • นักออกแบบงานด้านศิลปะ
 • งานคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • นักวิชาการด้านเซรามิกส์
 • หัวหน้าฝ่ายในโรงงานเซรามิกส์
 • ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเซรามิกส์

ข่าวสารงานวิจัย

ขอขยายระยะเวลาการส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1

Read More

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ Research&Knowledge

Read More

ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมข่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา

Read More

ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย “ประชุมวิชาการระดับระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมครั้งที่ 4

Read More

แจ้งกำหนดรายงานความก้าวหน้าและปิดรูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 (IAMBEST 2018) ครั้งที่ 3

Read More

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ

Read More

ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress || (SC 2018)

Read More

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

Read More

ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการ

Read More

ข่าวสารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์