ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเลื่อน กำหนดทดสอบทักษะทางเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

... read more

รับสมัครคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น

... read more

ขอเชิญนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561

... read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถ

... read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมทักษะการปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรม

... read more

กำหนดสอบทักษะทางด้านเทคโนโลยี

... read more

ทุนส่งน้องเรียนจบ

... read more

กำหนดปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

... read more

ปฏิทินการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

... read more

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561

... read more

ข่าวกิจกรรม

ประกวดมาร์ช ดาว- เดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

ปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานการบริการทางวิชาการ ณ อำเภอบ้านกรวด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีสมโภชกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

บริการวิชาการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุพื้นถิ่น

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

Read More

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

โครงการแข่งขันฟุตซอลประเพณีต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 8

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมมอบดอกดารารัตน์แด่จังหวัดบุรีรัมย์

ผศ.วีระ

Read More

เทคโนอุตฯ ร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

—–Click—–

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ || แนะนำสาขาวิชา

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

... read more

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

... read more

ปฏิทินการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

... read more

คุณสมบัติของผู้สมัคร รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

... read more

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS

... read more

5 มิถุนายน รับรายงานตัว เข้าเป็นนักศึกษา โครงการพิเศษ

... read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ มรภ.บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2560 โครงการพิเศษ

... read more

เรียนสถาปัตยกรรม มีดีอย่างไร

... read more

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

... read more

แนะนำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

... read more

แนะนำสาขาวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
Bachelor of Science Program in Electronics Communications


 • ช่าง อบต.
 • ช่างทีโอที, กสท.
 • ผู้ควบคุมงานโรงงาน
 • ครูอุตสาหกรรมศิลป์/อาจารย์
 • ช่างคอมพิวเตอร์ ,ช่างงานระบบ
 • ช่างระบบ Computer, Network
 • ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
Bachelor of Science Program in Electrical Engineering Technology


 • ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า
 • วิศวกรประจำโรงงาน
 • หัวหน้าเทคนิคระบบงานไฟฟ้า
 • ผู้ควบคุมงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า
 • ผู้ดูแลระบบควบคุมไฟฟ้าในโรงงาน
 • วิศวกรรมไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม
 • นักวิเคราะห์และช่วยออกแบบระบบไฟฟ้า

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง

Bachelor of Science Program in Construction Technology


 • ช่างสำรวจ
 • ผู้ช่วยวิศวกร
 • ช่างเขียนแบบ
 • ทำงานภาคธุรกิจเอกชน
 • นักประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้จัดการโครงการ,ผู้รับเหมาก่อสร้าง
  (จบแล้วสามารถขอใบอนุญาตพิเศษโยธาได้)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

Bachelor of Science Program in Architectural Technology

 • ผู้ช่วยสถาปนิก
 • ออกแบบอาคาร
 • พนักงานเขียนแบบ
 • ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 • งานคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • งานออกแบบตกแต่งภายใน
 • งานสร้างภาพอาคารเสมือนจริง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Bachelor of Science Program in Industrial Design


 • นักออกแบบผลิตภัณฑ์
 • นักออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์
 • นักออกแบบตกแต่งภายใน
 • ครูสอนออกแบบผลิตภัณฑ์
 • พนักงานหน่วยงานท้องถิ่น
 • Graphic Design/3D Design

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
Bachelor of Science Program in Industrial Management Technology


 • ข้าราชการครู
  ผู้ประสานงานวิศวกร
  นักบริหารงานอุตสาหกรรม
  พนักงานองค์การส่วนจังหวัด
  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการผลิต
  เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตและบริหาร
  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์

Bachelor of Science Program in Electrical Ceramics Technology


 • อาจารย์ผู้สอน
 • นักออกแบบด้านเซรามิกส์
 • นักออกแบบงานด้านศิลปะ
 • งานคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • นักวิชาการด้านเซรามิกส์
 • หัวหน้าฝ่ายในโรงงานเซรามิกส์
 • ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเซรามิกส์

ข่าวสารงานวิจัย

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10

Read More

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ

Read More

ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 5

Read More

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

Read More

ขอเชิญส่งผลงานเข้า่รวมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14

Read More

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ

Read More

Thailand Research Expo 2017

Read More

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายการวิจัยที่ วช.กำหนด

Read More

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำเสนอรายงานปิดโครงการวิจัย ปี 2560

Read More

ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11

Read More

ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560”

Read More

ข่าวสารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์