ความสำเร็จ เริ่มต้นได้ ใกล้บ้านคุณ

แนะนำหลักสูตร

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ || แนะนำสาขาวิชา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ โควตา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตา

... read more

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร TCAS62

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร TCAS62

... read more

ปฏิทินการรับสมัคร รอบที่ 2 แบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ

... read more

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

... read more

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

... read more

ปฏิทินการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

... read more

คุณสมบัติของผู้สมัคร รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

... read more

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS

... read more

5 มิถุนายน รับรายงานตัว เข้าเป็นนักศึกษา โครงการพิเศษ

... read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ มรภ.บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2560 โครงการพิเศษ

... read more

ข่าวประชาสัมพันธ์

เงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับคนพิการ

เงินอุดหนุน ทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี

... read more

เขียนผลงานวิจัย

เขียนบความวิจัย และการเขียนผลงานทางวิชาการ

... read more

กีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ม่วง- เหลือง เกมส์ ครั้งที่ 45

... read more

คุณแม่ดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คุณแม่ดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

... read more

ทุนการศึกษา

มูลนิธิ ตั้งเซ็กกิม ขอเชิญส่งเรียงความ เพื่อชิงทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

... read more

กำหนดสอบกลางภาค

กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

... read more

กำหนดรับบัตรนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562

แจ้งกำหนดรับบัตรนักศึกษา

... read more

บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รับสมัครนักศึกษาทำงาน Part Time

... read more

รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร

ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการจัดทำหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร

... read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย ชมรมพระพุทธศาสตร์ ทางก้าวหน้า มีตารางกำหนดการจัดพิธีตักบาตรประจำสัปดาห์ ประจำภาคการศึกษา 1-2 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการ พิธีตักบาตรประจำสัปดาห์

... read more

ข่าวกิจกรรม

การประกวด คัดเลือกมาร์ช ดาว เดือน

การประกวด คัดเลือกมาร์ช ดาว เดือน

การประกวด

Read More

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ พิธีเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 18 สิงหาคม

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

Read More
โรงเรียนลำปลายมาศ

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนลำปลายมาศ

แนะแนวการศึกษาต่อ

Read More

กีฬา ม่วง-เหลือง เกมส์ ครั้งที่ 45

กีฬา

Read More
อาจารย์ ดร.ธนกร ดุจเพ็ญ

ร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ร่วมพิธี

Read More
พิธีตักบาตร

พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีตักบาตร

Read More
พิธีถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดหนองบัวเจ้าป่า

พิธีถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดหนองบัวเจ้าป่า

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More
เสริมทัพภาคอุตสาหกรรม จัดทำหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศิลป์

เสริมทัพภาคอุตสาหกรรม จัดทำหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศิลป์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

—–Click—–

RESEARCH---News

เกษตรเชิงท่องเที่ยว บุรีรัมย์

การปรับตัวทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การให้บริการดีโอไอกับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล

Read More

ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์

Read More

ขอเชิญประกวดนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12

Read More

ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2561

Read More

ขอขยายระยะเวลาการส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1

Read More

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ Research&Knowledge

Read More

ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมข่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา

Read More

ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย “ประชุมวิชาการระดับระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมครั้งที่ 4

Read More

แจ้งกำหนดรายงานความก้าวหน้าและปิดรูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

Read More