ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญเสนอโครงการวิจัย

... read more

ประกาศสถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

... read more

ขอเชิญเข้าร่วม WorkShop การจัดทำ มคอ.7 และ SAR ปี 2560

... read more

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การให้บริการดีโอไอกับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล

... read more

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

... read more

ขอเชิญประกวดนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12

... read more

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการบุรีรัมย์ รับสมัครครูสอนทางด้านอิเล็กทรอนิกส์

... read more

ขอเชิญร่วมโครงการ

... read more

ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์” ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2561

... read more

ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2561

... read more

ข่าวกิจกรรม

ประชุม ร่างแผนยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เขียนโครงการ รองรับงบประมาณ ปี 2562

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

เมื่อวันที่ 14

Read More

ทบทวน จัดทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติราชการและแผนบริหารความเสี่ยงสู่การวางแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบปะสร้างเครือข่ายกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

ร่วมกิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์ของชมรมพุทธศาสตร์ทางก้าวหน้า

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบทุน ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพิ่มพูนความรู้ประกันคุณภาพการศึกษา สู่นักศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

—–Click—–

หลักสูตรที่เปิดสอน วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)


รับสมัครเข้าศึกษาต่อ || แนะนำสาขาวิชา

ปฏิทินการรับสมัคร รอบที่ 2 แบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ

... read more

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

... read more

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

... read more

ปฏิทินการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

... read more

คุณสมบัติของผู้สมัคร รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

... read more

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS

... read more

5 มิถุนายน รับรายงานตัว เข้าเป็นนักศึกษา โครงการพิเศษ

... read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ มรภ.บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2560 โครงการพิเศษ

... read more

เรียนสถาปัตยกรรม มีดีอย่างไร

... read more

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

... read more

แนะนำสาขาวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Bachelor of Science (Electronics Engineering Technology)


 • ผู้ช่วยวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
 • ผู้ดูแลระบบควบคุมเครื่องจักรกล
 • หัวหน้าช่างเทคนิคงานผลิตอุปกรณ์
 • ธุรกิจส่วนตัวทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
 • นักวิชาการทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • นักวิเคราะห์และออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • ผู้ตรวจสอบด้านการจัดการพลังงานทดแทนที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
Bachelor of Science Program in Electrical Engineering Technology


 • ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า
 • วิศวกรประจำโรงงาน
 • หัวหน้าเทคนิคระบบงานไฟฟ้า
 • ผู้ควบคุมงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า
 • ผู้ดูแลระบบควบคุมไฟฟ้าในโรงงาน
 • วิศวกรรมไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม
 • นักวิเคราะห์และช่วยออกแบบระบบไฟฟ้า

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
Bachelor of Science Program in Civil Engineering Technology


 • ช่างสำรวจ
 • ผู้ช่วยวิศวกร
 • ช่างเขียนแบบ
 • ทำงานภาคธุรกิจเอกชน
 • นักประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้จัดการโครงการ,ผู้รับเหมาก่อสร้าง
  (จบแล้วสามารถขอใบอนุญาตพิเศษโยธาได้)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

Bachelor of Science Program in Architectural Technology

 • ผู้ช่วยสถาปนิก
 • ออกแบบอาคาร
 • พนักงานเขียนแบบ
 • ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 • งานคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • งานออกแบบตกแต่งภายใน
 • งานสร้างภาพอาคารเสมือนจริง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Bachelor of Science Program in Industrial Design


 • นักออกแบบผลิตภัณฑ์
 • นักออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์
 • นักออกแบบตกแต่งภายใน
 • ครูสอนออกแบบผลิตภัณฑ์
 • พนักงานหน่วยงานท้องถิ่น
 • Graphic Design/3D Design

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
Bachelor of Science Program in Industrial Management Engineering


 • ข้าราชการครู
  ผู้ประสานงานวิศวกร
  นักบริหารงานอุตสาหกรรม
  พนักงานองค์การส่วนจังหวัด
  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการผลิต
  เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตและบริหาร
  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์
Bachelor of Science Program in Electrical Ceramics Technology


 • อาจารย์ผู้สอน
 • นักออกแบบด้านเซรามิกส์
 • นักออกแบบงานด้านศิลปะ
 • งานคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • นักวิชาการด้านเซรามิกส์
 • หัวหน้าฝ่ายในโรงงานเซรามิกส์
 • ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเซรามิกส์

ข่าวสารงานวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การให้บริการดีโอไอกับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล

Read More

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

Read More

ขอเชิญประกวดนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12

Read More

ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2561

Read More

ขอขยายระยะเวลาการส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1

Read More

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ Research&Knowledge

Read More

ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมข่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา

Read More

ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย “ประชุมวิชาการระดับระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมครั้งที่ 4

Read More

แจ้งกำหนดรายงานความก้าวหน้าและปิดรูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 (IAMBEST 2018) ครั้งที่ 3

Read More

ข่าวสารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์