ความสำเร็จ เริ่มต้นได้ ใกล้บ้านคุณ

แนะนำหลักสูตร

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ || แนะนำสาขาวิชา

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร TCAS62

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร TCAS62

... read more

ปฏิทินการรับสมัคร รอบที่ 2 แบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ

... read more

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

... read more

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

... read more

ปฏิทินการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

... read more

คุณสมบัติของผู้สมัคร รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

... read more

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS

... read more

5 มิถุนายน รับรายงานตัว เข้าเป็นนักศึกษา โครงการพิเศษ

... read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ มรภ.บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2560 โครงการพิเศษ

... read more

เรียนสถาปัตยกรรม มีดีอย่างไร

... read more

ข่าวประชาสัมพันธ์

“โครงการฝึกจิตใจใฝ่คุณธรรม จริยธรรมนำประพฤติดีงาม”

ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการฝึกจิตใจใฝ่คุณธรรม จริยธรรมนำประพฤติดีงาม”

... read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป.

กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 2/2561

... read more

กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 2/2561

... read more

หลักเกณฑ์และพิธีการพิจารณาแต่งตั้ง

... read more

การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

... read more

การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

... read more

ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสัมคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2562

ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น

... read more

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

... read more

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์

... read more

กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561

26-30 พฤศจิกายน กำหนดสอบปลายภาคเรียน

... read more

ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

เขียนเรซูเม่(ใบสมัครงาน) อย่างไรให้ได้งาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการ

Read More
อาจารย์ ดร.ธเนศ เฮ่ประโคน

ประชุมผู้บริหารและครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2562

ประชุมผู้บริหารและครูแนะแนว

Read More

ประกวดมาร์ช ดาว- เดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประกวดมาร์ช

Read More

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More
รศ.สมบัติ ประจญศาลต์

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More
พิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ

Read More

—–Click—–

RESEARCH---News

เกษตรเชิงท่องเที่ยว บุรีรัมย์

การปรับตัวทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การให้บริการดีโอไอกับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล

Read More

ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์

Read More

ขอเชิญประกวดนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12

Read More

ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2561

Read More

ขอขยายระยะเวลาการส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1

Read More

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ Research&Knowledge

Read More

ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมข่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา

Read More

ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย “ประชุมวิชาการระดับระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมครั้งที่ 4

Read More

แจ้งกำหนดรายงานความก้าวหน้าและปิดรูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

Read More