ข่าวประชาสัมพันธ์

work shop ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

work shop ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

เมื่อวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการจัดทำประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ให้กับทุกสาขาวิชา โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรตจาก ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ซึ่งการจัดโครงการ Work shop ในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกสาขา ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประกันคุณภาพหลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 และจัดเต็ม มคอ.7 ของหลักสูตรไปพร้อมๆ กัน

แชร์ข่าวนี้