ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.วีระ เนตราทิพย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม work shop การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม work shop การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดกิจกรรม WorkShop เพื่อจัดทำ มคอ.7 และรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และ อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งมีคณาจารย์จากทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรม WorkShop ในครั้งนี้

แชร์ข่าวนี้