ข่าวประชาสัมพันธ์

visa fangvieng

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายวิสาข์  แฝงเวียง
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.visa fangvieng
ประวัติการศึกษา
  • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา  2542  มหาวิทยาลัยรังสิต
  • สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)  ปีการศึกษา 2553  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
  • ด้านการออกแบบ
  • สถาปัตยกรรม
  • คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  • โครงการประเมินความสำเร็จของโครงการบูรณาการการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  เสนอต่อ มหาวิทยาลัย   ราชภัฏบุรีรัมย์  แล้วเสร็จปี พ.ศ.2556  ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ (วิจัยเป็นคณะ 4 คน)
  • โครงการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นในการออกแบบอุโบสถพื้นถิ่นที่สร้างสภาวะน่าสบาย : กรณีศึกษา  อุโบสถในจังหวัดบุรีรัมย์ เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  แล้วเสร็จปี  พ.ศ.2556  ตำแหน่ง นักวิจัย (งานวิจัยเป็นคณะ 3 คน)
  •  โครงการประเมินความสำเร็จของโครงการบูรณาการการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  เสนอต่อ มหาวิทยาลัย   ราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 2 แล้วเสร็จปี พ.ศ.2557  ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ (วิจัยเป็นคณะ 4 คน)
  • โครงการวิจัยพัฒนาสื่อสารสนเทศชุดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการออกแบบอุโบสถพื้นถิ่นที่สร้างสภาวะสบาย : กรณีศึกษา  อุโบสถในจังหวัดบุรีรัมย์ เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  แล้วเสร็จปี  พ.ศ.2557  ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ (วิจัยเป็นคณะ 3 คน)

แชร์ข่าวนี้