ข่าวประชาสัมพันธ์

Thanakorn Dujpen

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  ธนกร ดุจเพ็ญ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Thanakorn Dujpen
ประวัติการศึกษา
  • วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า ม.เกษตรศาสตร์
  • ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์(กำลังศึกษา)
ผลงานวิจัย
  • งานวิจัยเรื่องระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต
  • งานวิจัยเรื่องระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตโดยตรงในกรณีศึกษาอาคาร2 ม.ราชภัฎบุรีรัมย์
  • วงจรกรองความถี่ต่ำแบบสมดุลแบบปรับค่าได้ด้วยกระแส, หุ่นยนต์เดินตามเส้น
  • งานวิจัยเรื่องระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต, งานวิจัยเรื่องระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตโดยตรงในกรณีศึกษาอาคาร2ม.ราชภัฎบุรีรัมย์, วงจรกรองความถี่ต่ำแบบสมดุลแบบปรับค่าได้ด้วยกระแส
  • วงจรกรองความถี่ต่ำแบบสมดุลแบบปรับค่าได้ ด้วยกระแสแหล่งทุนม.ราชภัฎบุรีรัมย์ และสถานภาพในการทำวิจัยว่าได้ทำการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละ 90

แชร์ข่าวนี้