ข่าวประชาสัมพันธ์

“คิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี”

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

(3 rd TECHCON 2017 and 1 st ITECH 2017)

“คิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี”

(Creative Thinking with Innovation, Drive the Future with Technologies)

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร >>>>>

แชร์ข่าวนี้