ระเบียบการรับสมัคร

ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร :

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (ชั้น ม.4 – ม.6 ภาคเรียนที่ 1)
 3. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างระยะปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคมหรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง
 4. คุณสมบัติเฉพาะด้านวิชาการ และด้านคุณธรรม จริยธรรมด้านต่างๆ ที่เป็นประจักษ์และบำเพ็ญประโยชน์ อุทิศตนเพื่อส่วนรวม ช่วยเหลือกิจกรรมภายในโรงเรียน หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ
 5. ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนในระบบ TCAS ที่ http://mytcas.com

7 สาขาวิชาที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิดรับสมัคร :

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) 4 ปี

รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะ
555 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 25 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
557 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 65 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1.80 ขึ้นไป
559 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 65 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
560 เทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ 25 ไม่ใช้เกรดเฉลี่ย
561 เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 45 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1.80 ขึ้นไป
562 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 35 ไม่ใช้เกรดเฉลี่ย
563 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 25 ไม่ใช้เกรดเฉลี่ย

*** กรณีใช้วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าสมัคร รับทุกแผนกวิชา

*** กรณีใช้วุฒิ ปวส. สมัคร รับเฉพาะสาขาที่ตรงหรือที่เกี่ยวข้อง (สามารถเทียบโอนรายวิชาตามเกณฑ์ได้)

ปฏิทินการรับสมัคร :

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio กำหนดการ
สมัครผ่านครูแนะแนว 19 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2562
สมัครผ่านระบบออนไลน์ 19 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2562
สมัครด้วยตนเอง 2-16 ธันวาคม 2562 (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 26 ธันวาคม 2562
วันสอบสัมภาษณ์ 4 มกราคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 5 มกราคม 2563
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ายืนยันสิทธิ์ 30 – 31 มกราคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว    4 กุมภาพันธ์ 2563
วันรายงานตัว 5 มกราคม 2563

ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว :

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) 4 ปี

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน  7,000 บาท
ค่าบำรุงการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จำนวน  1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บครั้งเดียว

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน  1,500 บาท
ค่าประกันของเสียหาย จำนวน  500 บาท
ค่าคู่มือนักศึกษา จำนวน  100 บาท
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จำนวน  800 บาท

รวม จำนวน 10,900 บาท

ข้อกำหนดสำหรับผู้สมัคร

 1. ผู้สมัครต้องเข้ารับการสัมภาษณ์
 2. ผู้สมัครต้องจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ โดยแฟ้มสะสมผลงานต้องแสดงถึงตัวตนของผู้สมัครที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับที่มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัคร
 3. จัดเอกสารแนะนำตนเอง (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) ใช้วิธีการเย็บมุมด้านบนซ้ายเท่านั้น ทั้งนี้ กำหนดให้ 1 หน้ากระดาษใส่รูปภาพใบประกาศนียบัตร จำนวน 2 รูป และต้องมีคำอธิบายในผลงานนั้นๆ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยของดรับแฟ้มสะสมผลงานแบบแฟ้ม ปกแข็ง/ปกอ่อน เข้าเล่ม ทุกรูปแบบ
 4. ผู้สมัครต้องนำส่งแฟ้มสะสมผลงานในวันที่สมัคร
 5. ผู้สมัครสามารถสมัครได้ 1 สาขาวิชา

การสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์

 1. ผู้สมัครต้องบันทึกข้อมูลผู้สมัครผ่านระบบการสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp โดยกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบและ ถูกต้อง และเลือกสาขาวิชาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
 2. สั่งพิมพ์เอกสาร จำนวน 2 ฉบับ
  1)  ใบสมัคร
  2)  ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 200 บาท
 3. นำใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียม ไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเท่านั้น หมายเลขบัญชี 427 – 0 – 000 – 68 – 6  โดยต้องชำระเงินภายใน 3 วัน หลังจากวันที่ทำการสมัคร
 4. จัดส่งแฟ้มสะสมผลงาน  ใบสมัคร  ใบเสร็จการชำระเงิน และหลักฐานการสมัคร ให้ครบถ้วน  ส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)  ส่งหลักฐานถึง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

หมายเหตุ :  ผู้สมัครที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเอง แล้วบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และบันทึกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลัง พบว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครและการคัดเลือกทันที

การสมัครด้วยตนเอง

 1.  สมัครได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex อาคาร 23) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  หรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp
 2. เขียนข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน โดยเขียนตัวบรรจง  ตรวจหลักฐานการสมัครและออกบัตรประจำตัวผู้สมัคร ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 3. ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 200 บาทที่กองคลังและทรัพย์สิน (อาคาร 15 ชั้น 1)
 4. นำส่งแฟ้มสะสมผลงาน  ใบสมัคร และหลักฐานการสมัคร ที่สำนักส่งเสริมวิชาการ  และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

สมัครเรียนผ้่านระบบ Online TCAS 2562

งานรับสมัครนักศึกษาและบริการการศึกษา

 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex) ชั้น 2

 044-611221 ต่อ 7301 , 0819776926