ระเบียบการรับสมัคร

ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร :

7 สาขาวิชาที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิดรับสมัคร :

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) 4 ปี

มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะ
554 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 30  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
555 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 30 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
557 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 85 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
559 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 60 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
560 เทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ 30 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
561 เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 30 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
562 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 30 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

*** กรณีใช้วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าสมัคร รับทุกแผนกวิชา

*** กรณีใช้วุฒิ ปวส. สมัคร รับเฉพาะสาขาที่ตรงหรือที่เกี่ยวข้อง (สามารถเทียบโอนรายวิชาตามเกณฑ์ได้)

ปฏิทินการรับสมัคร :

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio กำหนดการ
สมัครผ่านครูแนะแนว 12-30 พฤศจิกายน 2561
สมัครผ่านระบบออนไลน์ 1-12 ธันวาคม 2561
สมัครด้วยตนเอง 1-15 ธันวาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 17 ธันวาคม  2561
วันสอบสัมภาษณ์ 22 ธันวาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 27 ธันวาคม 2561
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ายืนยันสิทธิ์ 30 – 31 มกราคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว    6 กุมภาพันธ์ 2562
วันรายงานตัว 6 กุมภาพันธ์ 2562

ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว :

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) 4 ปี

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน  7,000 บาท
ค่าบำรุงการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จำนวน  1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บครั้งเดียว

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน  1,500 บาท
ค่าประกันของเสียหาย จำนวน  500 บาท
ค่าคู่มือนักศึกษา จำนวน  100 บาท
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จำนวน  800 บาท

รวม จำนวน 10,900 บาท

สมัครเรียนผ้่านระบบ Online TCAS 2562

งานรับสมัครนักศึกษาและบริการการศึกษา

 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex) ชั้น 2

 044-611221 ต่อ 7301 , 0819776926