ระเบียบการรับสมัคร

ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร :

7 สาขาวิชาที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิดรับสมัคร :

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) 4 ปี

มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1.80 ขึ้นไป

รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะ
554 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 20  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1.80 ขึ้นไป
555 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 20 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1.80 ขึ้นไป
557 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
559 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
560 เทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ 20 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1.80 ขึ้นไป
561 เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 20 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1.80 ขึ้นไป
562 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 20 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1.80 ขึ้นไป

*** กรณีใช้วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าสมัคร รับทุกแผนกวิชา

*** กรณีใช้วุฒิ ปวส. สมัคร รับเฉพาะสาขาที่ตรงหรือที่เกี่ยวข้อง (สามารถเทียบโอนได้)

ปฏิทินการรับสมัคร :

วันที่ รายละเอียด
18 ธ.ค.60-2 ก.พ.61 สมัครผ่านระบบออนไลน์ : http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp
5 ก.พ. – 31 มี.ค.61 สมัครด้วยตนเอง
10-เม.ย.-61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
21-เม.ย.-61 สอบภาคทฤษฎี
22-เม.ย.-61 สอบภาคปฏิบัติ
25-เม.ย.-61 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและข้อปฏิบัติ และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
28-เม.ย.-61 สอบสัมภาษณ์
30-เม.ย.-61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
3-6 พ.ค.2561 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ายืนยันสิทธิ์
09-พ.ค.-61 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว
12-พ.ค.-61 วันรายงานตัว

ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว :

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) 4 ปี

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน  7,000 บาท
ค่าบำรุงการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จำนวน  1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บครั้งเดียว

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน  1,500 บาท
ค่าประกันของเสียหาย จำนวน  500 บาท
ค่าคู่มือนักศึกษา จำนวน  100 บาท
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จำนวน  800 บาท

รวม จำนวน 10,900 บาท