ระเบียบการรับสมัคร :TCAS61 รอบที่ 1 (ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน) ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ระเบียบการ :

ข้อควรรู้ในการสมัคร :

 • น้องๆ สามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชา เท่านั้น
 • ต้องคุณสมบัติ ผลการเรียน และเกณฑ์การคัดเลือกเป็นไปตามที่กำหนด
 • เป็นการคัดเลือกโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานทั้งหมด ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Fortfolio) ในวันที่สมัคร
 • ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคเรียน
 • ค่าสมัครสอบ 200 บาท
 • ไม่ใช่ทุกคนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สามารถติดตามการประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
 • สามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ทาง  คณะเทคโนโลยีอุุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ปฏิทินการรับสมัคร

วันที่ รายละเอียด
2 – 31 ตุลาคม 2560 – สมัครผ่านระบบออนไลน์ : http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp

– สมัครผ่านครูแนะแนว

– สมัครด้วยตนเอง

20 พฤศจิกายน 2560 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
2 ธันวาคม 2560 วันสอบสัมภาษณ์
8 ธันวาคม 2560 ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์
15 – 19 ธันวาคม 2560 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์(Clearing House) : http://univ.cup.net
22 ธันวาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ข้อกำหนดในการทำแฟ้มสะสมผลงาน

 • รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน
  • เป็นแฟ้มโชว์เอกสาร ขนาด A4 ไม่ใช่แบบมีห่วง (สามารถเข้าเล่มได้)
  • หน้าปกของแฟ้ม ให้ระบุ : ชื่อ-นามสกุล  / คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก ที่ทำการสมัคร
 • เนื้อหาในแฟ้มสะสมผลงาน
  • ส่วนที่ 1 : ประวัติส่วนตัว
   • ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
   • ประวัติส่วนตัว ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล , วันเดือนปีเกิด, อายุ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก, ชื่อและที่อยู่ของโรงเรียน, คะแนนเฉลี่ยสะสม และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัคร
  • รายละเอิียดแฟ้มสะสมผลงาน
   • หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวิชาการทุกประเภท ไม่เกิน 5 รายการ
   • หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น
    • กิจกรรมจิตอาสา
    • กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
    • กิจกรรมภาวะผู้นำ

7 สาขาวิชาที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัคร

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี

รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะ
554 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 20 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00

555 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 20 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00

557 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 30 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00

559 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 30 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.50

560 เทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ 20 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00

561 เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 20 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00

562 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 20 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00