ข่าวประชาสัมพันธ์

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

คุณสมบัติเฉพาะ

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
มีผลการเรียนสะสม (4ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.50

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน

หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวิชาการทุกประเภท ไม่เกิน 5 รายการ
หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้นำ ไม่เกิน 5 รายการ

แนวทางการประกอบอาชีพ

  • ข้าราชการครู
  • ผู้ประสานงานวิศวกร
  • นักบริหารงานอุตสาหกรรม
  • พนักงานองค์การส่วนจังหวัด
  • เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการผลิต
  • เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตและบริหาร
  • พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

แผนการศึกษา

ปี 1

ปี1

เรียน วัสดุศาสตร์, คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม, การเขียนแบบวิศวกรรม, กลศาสตร์วิศวกรรม, วิศวกรรมความปลอดภัย เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนได้ในระดับต่อไป

ปี 2

ปี2

เข้าสู่วิชาด้านวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม การเขียนแบบและออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์, จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรเบื้องต้น, คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม ,การจำลองสถานการณ์ด้านอุตสาหกรรม, การจัดการธุรกิจเชิงกลยุทธ์,เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม, การจัดการสิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม

ปี 3

ปี3

การบริหารการผลิตในงานอุตสาหกรรม, การวางแผนและการควบคุมการผลิต, ระบบการผลิตแบบลีน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานอุตสาหกรรม ,วิศวกรรมคุณค่า,การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน, สัมมนาการจัดการงานอุตสาหกรรม

ปี 4

ปี4

การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า, การวิจัยเพื่อการบริหารงานอุตสาหกรรม, การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

แชร์ข่าวนี้