ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คุณสมบัติเฉพาะ

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
มีผลการเรียนสะสม (4ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน

หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวิชาการทุกประเภท ไม่เกิน 5 รายการ
หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้นำ ไม่เกิน 5 รายการ

แนวทางการประกอบอาชีพ

  • นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • นักออกแบบบรรจุภัณฑ์
  • นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์
  • นักออกแบบตกแต่งภายใน
  • ครูสอนออกแบบผลิตภัณฑ์
  • พนักงานหน่วยงานท้องถิ่น
  • Graphic Design /3D Design

แผนการศึกษา

ปี 1

ปี1

เรียน ประวัติและวิวัฒนาการการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ,วาดเส้นเพื่อการออกแบบ, หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์, การเขียนแบบผลิตภัณฑ์, ออกแบบทัศนศิลป์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนได้ในระดับต่อไป

ปี 2

ปี2

เข้าสู่วิชาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรียนคอมพิิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิก, การออกแบบกราฟิก, การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ 2 มิติ ,การออกแบบเครื่องเรือน, เทคนิคการทำหุ่นจำลอง

ปี 3

ปี3

คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ 3 มิติ, การออกแบบระบบกลไกพื้นฐาน, ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ,ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่น , ออกแบบตกแต่งภายใน ,การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, การบริหารงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, การค้นคว้าวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ปี 4

ปี4

การออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ, โครงการพิเศษออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม,  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  หรือสหกิจศึกษา

แชร์ข่าวนี้