เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติเฉพาะ

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
มีผลการเรียนสะสม (4ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน

หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวิชาการทุกประเภท ไม่เกิน 5 รายการ
หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้นำ ไม่เกิน 5 รายการ

แนวทางการประกอบอาชีพ

  • ผู้ช่วยวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
  • นักวิชาการทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • นักวิเคราะห์และออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
  • ผู้ตรวจสอบด้านการจัดการพลังงานทดแทนที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  • ผู้ดูแลระบบควบคุมเครื่องจักรกลในโรงงาน/อาคาร/โรงไฟฟ้า
  • หัวหน้าช่างเทคนิคงานผลิตอุปกรณ์/เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์
  • ผู้ควบคุมงานก่อสร้างระบบสื่อสาร/เครือข่ายคอมพิวเตอร์/ระบบอัตโนมัติภายในอาคาร
  • ธุรกิจส่วนตัวทางด้านอิเล็กทรอนิกส์

แผนการศึกษา

ปี 1

ปี1

เรียน ฟิสิกส์สำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์, งานไฟฟ้าเบื้องต้น, คณิตศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วัสดุศาสตร์, เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนได้ในระดับต่อไป

ปี 2

ปี2

เข้าสู่วิชาด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์,  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง, ดิจิตอลเบื้องต้น,  วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ, ระบบสื่อสาร,  สายส่งและสายอากาศ, การออกแบบวงจรดิจิตอล

ปี 3

ปี3

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องส่งวิทยุ, ระบบโทรศัพท์, อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม, การควบคุมด้วยพีแอลซี, ระบบเคเบิลทีวี, ไมโครโปรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์

ปี 4

ปี4

การสื่อสารดาวเทียม,  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์,  โครงงานภาคนิพนธ์ , การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา

แชร์ข่าวนี้