ข่าวประชาสัมพันธ์

เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

คุณสมบัติเฉพาะ

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
มีผลการเรียนสะสม (4ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน

หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวิชาการทุกประเภท ไม่เกิน 5 รายการ
หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้นำ ไม่เกิน 5 รายการ

แนวทางการประกอบอาชีพ

  • ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า
  • วิศวกรประจำโรงงาน
  • หัวหน้าเทคนิคระบบงานไฟฟ้า
  • ผู้ควบคุมงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า
  • ผู้ดูแลระบบควบคุมไฟฟ้าในโรงงาน
  • วิศวกรรมไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม
  • นักวิเคราะห์และช่วยออกแบบระบบไฟฟ้า

แผนการศึกษา

ปี 1

ปี1

เรียน  คณิตศาสตร์วิศวกรรม , การเขียนแบบวิศวกรรม, วิศวกรรมความปลอดภัย, วัสดุศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนได้ในระดับต่อไป

ปี 2

ปี2

เข้าสู่วิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า, คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า, วงจรไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม, ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า, เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า, ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม, วงจรดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์

ปี 3

ปี3

การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม, วิศวกรรมส่องสว่าง, เครื่องจักรกลไฟฟ้า, ระบบควบคุม, ระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์กำลัง, การออกแบบระบบไฟฟ้า, เครื่องจักรกลไฟฟ้า , การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง, การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังและรีเลย์

ปี 4

ปี4

เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน,  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า, ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม, สัมมนาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า, การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า

แชร์ข่าวนี้