ข่าวประชาสัมพันธ์

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

คุณสมบัติเฉพาะ

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
มีผลการเรียนสะสม (4ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน

หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวิชาการทุกประเภท ไม่เกิน 5 รายการ
หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้นำ ไม่เกิน 5 รายการ

แนวทางการประกอบอาชีพ

  • สำรวจรังวัดงานโยธา
  • ประมาณราคางานก่อสร้าง
  • เขียนแบบ ออกแบบก่อสร้าง
  • ควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้าง
  • บริงานงานก่อสร้าง และบริหารธุรกิจ
  • ผู้รับเหมาก่อสร้าง, ผู้จัดโครงการ
    จบแล้วสามารถขอใบประกอบวิชาชีพ กว. พิเศษโยธาได้

แผนการศึกษา

ปี 1

ปี1

เรียน เขียนแบบก่อสร้าง,  การเขียนแบบวิศวกรรม, คณิตศาสตร์วิศวกรรม,วิศวกรรมความปลอดภัย    เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนได้ในระดับต่อไป

ปี 2

ปี2

เข้าสู่วิชาด้านวิศวกรรมโยธา วัสดุก่อสร้างและการทดสอบ,  งานประปา ระบบท่อ และสุขภัณฑ์,  อุปกรณ์อาคาร, เทคโนโลยีคอนกรีต, เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์, เทคนิคการก่อสร้าง,วิศวกรรมสำรวจ

ปี 3

ปี3

งานปูนคอนกรีต,  การบริหารงานก่อสร้าง, การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง, การวิเคราะห์โครงสร้าง, การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก, ปฏิบัติการก่อสร้าง,  วิศวกรรมการทาง, ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์, การประมาณราคางานก่อสร้าง, การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปกับงานก่อสร้าง

ปี 4

ปี4

การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก,  วิศวกรรมฐานราก,  การออกแบบอาคาร, ชลศาสตร์, การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา หรือสหกิจศึกษา

แชร์ข่าวนี้