สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

คุณสมบัติเฉพาะ

 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนสะสม (4ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน

 • หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวิชาการทุกประเภท ไม่เกิน 5 รายการ
 • หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้นำ ไม่เกิน 5 รายการ

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • ผู้ช่วยสถาปนิก
 • นักออกแบบสถาปัตยกรรม
 • นักผลิตงานออกแบบ
 • พนักงานเขียนแบบ
 • ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ออกแบบอาคาร
 • งานคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • งานสร้างภาพอาคารเสมือนจริง

แผนการศึกษา

ปี 1

ปี1


เรียน Sketch (วาดเส้น) การเขียนแบบ, การออกแบบสถาปัตยกรรม, พื้นฐานการออกแบบ, การทำแบบจำลองอาคาร เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนได้ในระดับต่อไป

ปี 2

ปี2


เข้าสู่วิชาด้านสถาปัตยกรรม เรียนเขียนแบบก่อสร้าง, การออกแบบงานสถาปัตยกรรม เช่น บ้าน อาคารพาณิชย์ ,การสำรวจพื้นถิ่น

ปี 3

ปี3


การนำเสนอ Presentation, การสร้างแบบจำลองอาคาร 3 มิติ, การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง, พื้นฐานการสร้างงานกราฟิกดีไซน์, สื่อดิจิตอลเพื่อการแสดงแบบ, การตัดต่อภาพและเสียง, วิชาทางเทคนิค/วิศวกรรม, โครงสร้างอาคาร, งานระบบอาคาร,การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง ,วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง

ปี 4

ปี4


การใช้โปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์, การบริหารงานก่อสร้าง, งานวิจัยทางสถาปัตยกรรม, สหกิจศึกษา

แนะนำหลักสูตร :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ