ข่าวประชาสัมพันธ์

tcas

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

คุณสมบัติเฉพาะ

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
มีผลการเรียนสะสม (4ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน

หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวิชาการทุกประเภท ไม่เกิน 5 รายการ
หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้นำ ไม่เกิน 5 รายการ

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้ช่วยสถาปนิก
นักออกแบบสถาปัตยกรรม
นักผลิตงานออกแบบ
พนักงานเขียนแบบ
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ออกแบบอาคาร
งานคอมพิวเตอร์กราฟิก
งานสร้างภาพอาคารเสมือนจริง

แผนการศึกษา

ปี 1

ปี1

เรียน Sketch (วาดเส้น) การเขียนแบบ, การออกแบบสถาปัตยกรรม, พื้นฐานการออกแบบ, การทำแบบจำลองอาคาร เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนได้ในระดับต่อไป

ปี 2

ปี2

เข้าสู่วิชาด้านสถาปัตยกรรม เรียนเขียนแบบก่อสร้าง, การออกแบบงานสถาปัตยกรรม เช่น บ้าน อาคารพาณิชย์ ,การสำรวจพื้นถิ่น

ปี 3

ปี3

การนำเสนอ Presentation, การสร้างแบบจำลองอาคาร 3 มิติ, การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง, พื้นฐานการสร้างงานกราฟิกดีไซน์, สื่อดิจิตอลเพื่อการแสดงแบบ, การตัดต่อภาพและเสียง, วิชาทางเทคนิค/วิศวกรรม, โครงสร้างอาคาร, งานระบบอาคาร,การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง ,วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง

ปี 4

ปี4

การใช้โปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์, การบริหารงานก่อสร้าง, งานวิจัยทางสถาปัตยกรรม, สหกิจศึกษา

แชร์ข่าวนี้