ข่าวประชาสัมพันธ์

Tawatcharapong Wongsagoon

นามสกุล (ภาษาไทย) นายธวัชระพงษ์  วงศ์สกุล
นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Tawatcharapong  Wongsagoon
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี       วุฒิการศึกษา     สาขาเทคโนโลยีก่อสร้างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาบันราชภัฏพระนคร ปี พ.ศ. 2539
  • ปริญญาตรี       วุฒิการศึกษา     การจัดการงานก่อสร้างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ปี พ.ศ. 2546
  • ปริญญาโท       วุฒิการศึกษา     สาขาระบบสารสนเทศปริภูมิวิศวกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2547
  • กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการรับรู้จากระยะไกลคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
  • วิชาการด้านการสำรวจและระบบ GIS เพื่อการก่อสร้าง
  • วิชาการด้านการบริหารงานก่อสร้าง
  • วิชาการด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา
  • วิชาการด้านการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
ผลงานวิจัย เรื่อง การสำรวจความต้องการทักษะด้านการปฏิบัติงานก่อสร้างของผู้รับเหมางานก่อสร้างในเขตจังหวัดบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้