ข่าวประชาสัมพันธ์

Suwat Maneewan

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)      นายสุวัฒน์  มณีวรรณ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)      Mr.Suwat Maneewan
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี (ค.อ.บ.) สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
 • ปริญญาโท (ค.อ.ม.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาเอก (ปร.ด.) สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
 • สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • การออกแบบวงจรดิจิตอล, ระบบโทรศัพท์, ระบบเคเบิลทีวี,
 • ไมโครคอนโทรลเลอร์
ประวัติการทำวิจัย
 • ธานินทร์ ไชยเยชน์ ศิระ เพ็ชรจำเริญสุข และ สุวัฒน์ มณีวรรณ.(2550). มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของแหล่ง         ท่องเที่ยวประเภทโบราณสถาน : กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอีสานใต้. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
 • สุวัฒน์ มณีวรรณ. (2553). การพัฒนานวัตกรรมระบบการบริหารจัดการขยะระดับครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาด. สำนักวิจัยและพัฒนา.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
 • สุวัฒน์  มณีวรรณ และคณะ. (2558). ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. บุรีรัมย์ : เอกสารซีพี.
บทความตีพิมพ์
 • Suwat Maneewan Bancha Sreewirote and Winai Jaikla  Electronically Tunable Voltage-   Mode Universal Filter Using DDCC and CCCII. Proceedings of 2011 International   Conference on Circuits, System and Simulation (ICCSS 2011). Thailand, 28-29 May,   2011.
 • Suwat Maneewan Bancha Sreewirote and Winai Jaikla. A current-mode quadrature        oscillator using a minimum number of active and passive components. Vehicular Electronics and Safety (ICVES), 2011 IEEE International Conference on Beijing. July 10-12, 2011.
 • Atorn Koomchaya Peerawut Suwanjan  Winai Jaikla and Suwat Maneewan. A MISO Current-        mode Biquad Filter Using a Minimum Number of Active and Passive     Components. IEEE EDSSC 2012, 3-5 Dec 2012, Chulalongkorn University, Bangkok    Thailand.
 • Phumsak Woratraijariya  Kitipong Mano Winai Jaikla and Suwat Maneewan.  Current-mode 4       Quadrant Divider Employing Only Single Active Element. IEEE EDSSC 2012, 3-5       Dec 2012, Chulalongkorn University, Bangkok Thailand.
 • Thanpong Pourak  Peerawut Suwanjan  Winai Jaikla and  Suwat Maneewan. Simple         Quadrature Sinusoidal Oscillator with Orthogonal Control Using Single Active     Element. Electron Devices and Solid State Circuit (EDSSC), 2012 IEEE International        Conference on Bangkok, 3-5 Dec. 2012.
 • Anirut IAMAREJIN Suwat MANEEWAN Peerawut SUWANJAN and Winai JAIKLA. Current-mode         variable current gain first-order allpass filter employing CFTAs. PRZEGLĄD          ELEKTROTECHNICZNY Vol 2013, No 2a.
 • Somsak Tandee  Winai Jaikla  Peerawut Suwanjan  David Siriphot and  Suwat Maneewan. Design of Current-mode Multiphase Sinusoidal Oscillators Using CDCTA with        Independent Control of CO and FO. The 13th International Symposium on   Communications and Information Technologies. (ISCIT 2013) Samui Island, Thailand. 4-6 Sep, 2013.
 • David Siriphot  Suwat Maneewan and Winai Jaikla. Single Active Element Based    Electronically Controllable Grounded Inductance Simulator. The 2013 Biomedical     Engineering International Conference (BMEiCON-2013), Krabi, Thailand. 23-25 Oct, 2013.
 • Suwat Maneewan Nawee Udorn Phamorn Silapan Danupat Duangmalai and Winai Jaikla. A          Voltage-Mode First Order Allpass Filter Based on VDTA. Advances in Electrical and        Electronic Engineering Journal. Mar, 2014.
 • Kanokrat Chumwangwapee Winai Jaikla Wisuit Sunthonkanokpong Wipobh Jaikhang Suwat           Maneewan and Bancha Sreewirote. High Input Impedance Mixed-mode Biquad    Filter with Orthogonal Tune of Natural Frequency and Quality Factor. The Forth   Joint International Conference on Information and Communication Technology,    Electronic and Electrical Engineering. (JICTEE 2014). Chiang Rai, Thailand. 5-8 Mar, 2014.

แชร์ข่าวนี้