ข่าวประชาสัมพันธ์

Sudarat Peenapa

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวสุดารัตน์  ปีนะภา
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Ms.Sudarat  Peenapa
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ.2540
  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ.2545
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
  • วิชาการด้านคณิตศาสตร์วิศวกรรม
  • วิชาการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง
  • วิชาการด้านการประมาณราคางานก่อสร้าง
  • วิชาการด้านการบริหารจัดการงานก่อสร้าง
  • วิชาการด้านทรัพยากรในงานก่อสร้าง

แชร์ข่าวนี้