ค่าเล่าเรียน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ค่าเล่าเรียนหลักสูตรต่าง ๆ

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าเล่าเรียน
แรกเข้า
ค่าเล่าเรียน
เทอม 1
เทอม 2
ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร
(4 ปี)
กยศ. กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
(Industrial Management Engineering)
10,900 8,000 66,900
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
(Civil Engineering Technology)
10,900 8,000 66,900
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Engineering Technology)
10,900 8,000 66,900
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ
(Ceramics Technology and Design)
10,900 8,000 66,900
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
(Electrical Engineering Technology)
10,900 8,000 66,900
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
(Architectural Technology)
10,900 8,000 66,900
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Industrial Design)
10,900 8,000 66,900

สมัครเรียนผ้่านระบบ Online TCAS 2562

งานรับสมัครนักศึกษาและบริการการศึกษา

 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex) ชั้น 2

 044-611221 ต่อ 7301 , 0819776926