ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวด คัดเลือกมาร์ช ดาว เดือน

การประกวด คัดเลือกมาร์ช ดาว เดือน

การประกวด คัดเลือกมาร์ช ดาว เดือน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีกำหนดจัดการประกวดคัดเลือก มาร์ช ดาว เดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขึ้นในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00-20.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมชมการประกวดขับร้องเพลงมาร์ช มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชมผู้เข้าประกวด ดาว เดือน เดินเปิดตัวด้วยชุดตรีม อีสานโมเดิร์น และร่วมเป็นกำลังใจให้นักศึกษา โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการประกวดคัดเลือก มาร์ช ดาว เดือน

วัน พุธ  ที่  ๒๑  เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ รับลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมโครงการประกวดคคัดเลือกมาร์ช ดาว เดือน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๑๓.๐๐-๑๓.๒๐ น. พิธีเปิดโครงการประกวดคัดเลือก มาร์ช ดาว เดือน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระ เนตราทิพย์

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๑๓.๒๐-๑๓.๓๐ น. พิธีกร แนะนำคณะกรรมการตัดสินการประกวด มาร์ช ดาว เดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น. ประกวดขับร้องเพลงมาร์ช มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
๑๔.๐๐-๑๔.๓๕ น. ผู้เข้าประกวด ดาว เดือน เดินเปิดตัวด้วยชุดตรีม อีสานโมเดิร์น
๑๔.๓๕-๑๕.๐๐ น. พิธีกร ชี้แจงเกณฑ์การตัดสิน และให้ผู้ประกวด ดาว เดือน เปลี่ยนเป็นชุดเฟรชชี่
๑๕.๐๐-๑๕.๓๕ น. ผู้เข้าประกวด ดาว เดือน เดินในรอบแนะนำตัวด้วยชุดเฟรชชี่
๑๕.๓๕-๑๕.๕๐ น. ให้ผู้ประกวด ดาว เดือน เปลี่ยนเป็นชุดการแสดงความสามารถและ

เปิดตัว ดาว เดือน คณะครุศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

พร้อมทั้งสัมภาษณ์ความรู้สึก

๑๕.๕๐-๑๗.๓๕ น. การแสดงความสามารถผู้เข้าประกวด ดาว เดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๑๗.๓๕-๑๗.๕๐ น. พิธีกร สัมภาษณ์ความรู้สึกผู้เข้าร่วมการประกวด ดาว เดือน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และให้ผู้ประกวด ดาว เดือน เปลี่ยนเป็นชุดนักศึกษา

๑๗.๕๐-๑๘.๓๐ น. ผู้เข้าประกวด ดาว เดือน เดินในรอบแนะนำตัวด้วยชุดนักศึกษา

พร้อมทั้งตอบคำถาม ดาว เดือน ด้วยชุดนักศึกษา

๑๘.๓๐-๑๘.๔๕ น. เปิดตัว ดาว เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

พร้อมทั้งสัมภาษณ์ความรู้สึก

๑๘.๔๕-๑๙.๐๐ น. เปิดตัว ดาว เดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี ๒๕๖๑ อำลาตำแหน่ง
๑๙.๐๐-๑๙.๓๐ น. พิธีกร ประกาศผลรางวัลและมอบรางวัลการประกวด มาร์ช ดาว เดือน

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๑๙.๓๐-๒๐.๐๐ น. พิธีปิดโครงการประกวดคัดเลือก มาร์ช ดาว เดือน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระ เนตราทิพย์

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายชื่อผู้ประกวด ดาว เดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

ลำดับที่ หมายเลข ชื่อ–สกุล ชื่อเล่น สาขาวิชา
1 B01 นายสหัสวรรษ แสงคำ เจฟ เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2 B02 นายวันชนะ สุตะนนท์ โอเล่ห์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3 B03 นายคมกริบ ขุนวงค์ ก้อง เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
4 B04 นายธีรภัทร อยู่สินธุ์ บาส เทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ
5 B05 นายเอกรินทร์ วิเศษสัตย์ มด วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
6 B06 นายกฤษฎากรณ์ บุญทวีบรรจง ก็อต เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
7 B07 นายณัฐกมล พิกุล นัท เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
8 G01 นางสาวศิริลักษณ์ ทองทำกิจ มด เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
9 G02 นางสาวศุภสุตา บุญรอด ส้ม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10 G03 นางสาวอินทิรา บุญสม แอ๋ม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
11 G04 นางสาวปภาวรินท์ ก่ำแก้ว กิ๊ก เทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ
12 G05 นางสาวบัณฑิตา แมนไธสง แหนม วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
ลำดับที่ หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น สาขาวิชา
13 G06 นางสาวพันธิยา ปักกาเวสูง ไอซ์ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
14 G07 นางสาวพรทิพย์ ตระกูลรัมย์ แจ๊ก เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

แชร์ข่าวนี้