ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย คณาจารย์ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการสืบสานอนุรักษ์ ประเพณีอันดีงามของโดย ในงาน วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 11.30 น. ณ บริเวณลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

แชร์ข่าวนี้