ข่าวประชาสัมพันธ์

sombat prajonsant

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)      นายสมบัติ  ประจญศานต์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)      Mr.sombat prajonsant  
ประวัติการศึกษา
 • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สถาปัตยกรรม เกียรตินิยมอันดับ 1)  ปีการศึกษา 2538
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)  ปีการศึกษา 2544สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผลงานทางวิชาการ 

บทความวิจัยเผยแพร่ในวารสาร

 • สมบัติ ประจญศานต์.  (2545). “แนวทางการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของอำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์”. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 2 (1).
 • สมบัติ ประจญศานต์.  (2546). “มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กับการวางผังแม่บททางกายภาพ”.  วารสารบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.  2(2).  หน้า 2-12.
 • สมบัติ  ประจญศานต์.  (2547). “สถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่มีแนวความคิดการออกแบบจากปราสาทขอม” .วารสารบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 1(1).
 •  สมบัติ  ประจญศานต์.  (2547). “การรับรู้ทางสถาปัตยกรรมและความคิดเห็นที่มีต่อสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่มีแนวความคิดการออกแบบจากปราสาทขอม”.  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 3(1).
 • สมบัติ  ประจญศานต์.  (2549).  “เสื้อดำ  ตำแพร  ซิ่นไหม : ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น”.  วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง . ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มแม่น้ำโขง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  2(2).  หน้า 125-138.
 •  สมบัติ  ประจญศานต์.  (2550).  “สภาพการอนุรักษ์อุโบสถพื้นถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ ”. วารสารวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.  2(1).
 •  สมบัติ  ประจญศานต์.  (2552).  “แนวทางพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน”.  วารสารวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.  4(1). หน้า 71-83.
 • สมบัติ  ประจญศานต์.  (2553).  “วิธีการคำนวณ ค่า K ที่สถาปนิกควรรู้”.  วารสารอาษา.  สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่ 06: 53- 07: 53.  หน้า 109-110.
 • สมบัติ  ประจญศานต์.  (2553).  “ค่า K กับงานก่อสร้างอาคารราชการที่สถาปนิกควรรู้”.  วารสารอาษา.  สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่ 10: 53- 11: 53. หน้า 110-113.
 • สมบัติ  ประจญศานต์,  ดนัย  นิลสกุล และจักรกริช  พรหมราษฎร์  .  (2551).  “แนวทางการจัดการภูมิสถาปัตยกรรมทางการท่องเที่ยวในเขตอีสานใต้”.  รวบรวมบทความวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ. หน้า 350-360.
 • สมบัติ  ประจญศานต์, วิสาข์  แฝงเวียง, ปิยชนม์  สังข์ศักดา และกิตติฤกษ์  ปิตาทะสังข์.  (2557).  “รูปแบบการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”.  วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต.  2(2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557). หน้า 215-224.
 • สมบัติ  ประจญศานต์,  นลินทิพย์  พิมพ์กลัด,  คคนางค์ ช่อชู,  ฟ้าประทาน  เติมขุนทด.  (2557). “แนวทางการพัฒนาสุขภาวะด้านสังคมของผู้สูงอายุในพื้นที่ลำน้ำห้วยจรเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.  9(2).  หน้า 21-29.
 • สมบัติ  ประจญศานต์ และคณะ.  (2557).  “แนวทางสุขภาวะของผู้สูงอายุในพื้นที่ลำน้ำห้วยจรเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.  9.  2 กรกฎาคม-ธันวาคม. หน้า 21-29 .
 • Sombat  Prajonsant, Visar Feangwiang, Pipat  Prajonsan.  (2015).  “ Local Wisdom in Designing Vernacular Buddhist Holy Temples that Creating the Thermal Comfort : case study of Khun Kong temple’s Sim in Nang Rong district, BuriRam province ” KKU International Journal of Humanities and Social Sciences. Vol.5.No.1 January-April. p. 31-47.
 • สมบัติ  ประจญศานต์, วิสาข์  แฝงเวียง, ปิยชนม์  สังข์ศักดา และกฤษณ์  ปิตาทะสังข์.  (2558) .  “รูปแบบเรียนการสอนที่บูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”.  วารสารวิชาการโฮมภูมิ. 2(2 การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่าย. หน้า 45-57.
 • สมบัติ  ประจญศานต์.  (2558).  “ลวดลายเรขศิลป์ส่วนประดับปราสาทขอมบนผ้าไหมมัดหมี่ต่อการออกแบบเครื่องแต่งกาย”.  วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต.  3(3 กันยายน -ธันวาคม 2558). หน้า 331-338.
 • สมบัติ  ประจญศานต์.  (2559).  “การก่อรูปลวดลายในงานผ้ามัดหมี่”.  วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.  7(1). หน้าที่  173-183.
 • สมบัติ  ประจญศานต์ และคณะ. (2559). “เรียนนอกห้อง : กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น”. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”. 8(3 กรกฎาคม – กันยายน 2559). หน้า 50-67.
 • สมบัติ  ประจญศานต์, วิสาข์  แฝงเวียง และพิพัฒน์  ประจญศานต์. (2559).  “สภาวะน่าสบายในสิมวัดหนองบัวเจ้าป่า”.  วารสารพื้นที่โขง ชี มูล.  3(3 กันยายน-ธันวาคม 2559). หน้า 331-338.
 • Sombat Prajonsant. (2016).  The Design of Mud-mee Silk from Graphic Pattern of Khmer Sanctuary Plan in the Lower Northeastern Part, Thailand.  Silpakorn university journal of social sciences, humanities, and arts . 16(3 September-December). p. 115-132.
 • สมบัติ  ประจญศานต์.  (2559).การยอมรับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ลายเรขศิลป์ส่วนประดับของปราสาทขอมในเขตอีสานใต้ ประเทศไทย.  วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.  11(พิเศษ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4).  หน้า 46-53.
 • สมบัติ  ประจญศานต์, วิสาข์  แฝงเวียง และพิพัฒน์  ประจญศานต์.  (2559).  “สภาวะน่าสบายในสิมอีสาน”.  วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร.  7(2). หน้า 1-10.
การนำเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการในการประชุมระดับชาติ และนานาชาติ
 • สมบัติ  ประจญศานต์.  (2547). “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับชุมชน  กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่  เครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากับการวิจัยเพื่อท้องถิ่น. หน้า 66-77.
 • สมบัติ  ประจญศานต์.  (2555).  “สภาพการอนุรักษ์อุโบสถพื้นถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์”.  รายงานสืบเนื่องการประชุมทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2555. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น.  หน้า 173.
 • สมบัติ  ประจญศานต์.  (2555).  “การออกแบบลวดลายเรขศิลป์ 2 มิติจากลวดลายส่วนประดับปราสาทขอมในจังหวัดบุรีรัมย์”. รายงานสืบเนื่องการประชุมทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2555. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น.  หน้า 159-160.
 • สมบัติ  ประจญศานต์.  (2555).  “การจัดโครงสีในผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้าน”.  รายงานสืบเนื่องการประชุมทางวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2555 .สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน.  หน้า 301-302.
 • สมบัติ  ประจญศานต์.  (2556).  “การออกแบบลายผ้าทอพื้นบ้านจากต้นแบบลวดลายเรขศิลป์ 2 มิติจากลวดลายส่วนประดับของปราสาทขอมในจังหวัดบุรีรัมย์”. รายงานสืบเนื่องการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556.  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย ขอนแก่น.  หน้า 149-150.
 • สมบัติ  ประจญศานต์.  (2556).  “การยอมรับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายเรขศิลป์ 2 มิติจากลวดลายส่วนประดับของปราสาทขอมในจังหวัดบุรีรัมย์”. รายงานสืบเนื่องการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย ขอนแก่น. หน้า 147-148.
 • สมบัติ  ประจญศานต์.  (2556).  “การออกแบบต้นแบบลวดลายเรขศิลป์ 2 มิติจากลวดลายส่วนประดับของปราสาทหินพิมายในจังหวัดนครราชสีมา”.  รายงานสืบเนื่องการประชุมทางวิชาการวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556.  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.  หน้า 94.
 • สมบัติ  ประจญศานต์.  (2556).  “การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายเรขศิลป์ 2 มิติจากลวดลายส่วนประดับของปราสาทปราสาทหินพิมายในจังหวัดนครราชสีมา”. รายงานสืบเนื่องการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556.  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์.  หน้า 94.
 • วิสาข์  แฝงเวียง, สมบัติ  ประจญศานต์, ปิยชนม์  สังข์ศักดา และกิตติฤกษ์  ปิตาทะสังข์.  (2556).  “โครงการประเมินความสำเร็จของโครงการบูรณาการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”.  รายงานสืบเนื่องการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556.   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.  หน้า 93.
 • Sombat  Prajonsant.  (2013).  “Designing Color Scheme for Contemporary Mudmee Silk Products”. proceedings in The 1 th Asia Color Association Conference “ACA2013 Thanyaburi Bloomming Color for Life”.  Patoomthani: Rajamangala University of technology Thanyaburi.  P.227-230.
 • Sombat  Prajonsant.  (2014).  “Unique Mudmee Silk Desing from Khmer Temples Plan in BuriRam Province”. proceedings in The 6 th International Conference “ASEAN in The Next Decade”.  Surin: Surindra Rajabhat University.  P.65-69.
 • Sombat  Prajonsant.  (2014).  “Mud-Mee Silk Design of Graphic Patterns Adopting from Architectural decoration of Khmer Temples in Buriram Province”. proceedings in The 7 th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science “Decades of silpakorn Creativity Framing sand Reframing for ASEAN”.  Sinlapakorn University.  P.PE-1-PE-6.
 • วิสาข์  แฝงเวียง, สมบัติ  ประจญศานต์, ปิยชนม์  สังข์ศักดา และกิตติฤกษ์  ปิตาทะสังข์.  (2558) .  “ประเมินความสำเร็จของโครงการบูรณาการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 2”.  รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2558 (National and International Research Conference 2015 : NIRC2015).  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.). หน้า 547-554.
 • สมบัติ  ประจญศานต์.  (2558).  “การยอมรับผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์ลายเรขศิลป์จากลวดลายส่วนประดับของปราสาทขอม”.  รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2558 (National and International Research Conference 2015 : NIRC2015).  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.). หน้า 997-1005
 • สมบัติ  ประจญศานต์.  (2558).  “สุขภาวะของผู้สูงอายุในพื้นที่ลำน้ำห้วยจรเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์”.  รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2558 (National and International Research Conference 2015 : NIRC2015).  มหาวิทยาลัย  ราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.). หน้า 1006-1014 .
 • สมบัติ  ประจญศานต์.  (2558).  “การออกแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายเรขศิลป์ส่วนประดับของปราสาทขอม”.  รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2558 (National and International Research Conference 2015 : NIRC2015).  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.). หน้า 992-996 .
 • สมบัติ  ประจญศานต์.  (2558).  “ผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายเรขศิลป์จากผังพื้นของปราสาทขอมในเขตอีสานใต้ ประเทศไทย”.  รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2558 (National and International Research Conference 2015 : NIRC2015).  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.). หน้า 555-562 .
 • สมบัติ  ประจญศานต์.  (2558).  “แนวทางสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยที่เป็นมิตรของผู้สูงอายุในพื้นที่ลำน้ำห้วยจรเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์”.  รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2558 (National and International Research Conference 2015 : NIRC2015).  มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.). หน้า 563-570.
 • สมบัติ  ประจญศานต์.  (2558).  “การออกแบบโครงสีในผ้าไหมมัดหมี่ร่วมสมัย”.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติโครงการราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3 “INACRU III”. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.). หน้า 1-7.
 • สมบัติ  ประจญศานต์.  (2558).  “การออกแบบลายผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายเรขศิลป์จากลวดลายส่วนประดับของปราสาทเมืองต่ำในจังหวัดบุรีรัมย์”.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติโครงการราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3 “INACRU III”. เครือข่ายมหาวิทยาลัย    ราชภัฏ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.). หน้า 1-6.
 • สมบัติ  ประจญศานต์, วิสาข์  แฝงเวียง, ปิยชนม์  สังข์ศักดา และกฤษณ์  ปิตาทะสังข์.  (2558) .  “รูปแบบเรียนการสอนที่บูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”.  วารสารวิชาการโฮมภูมิ. 2(2 การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่าย. หน้า 45-57.
 • สมบัติ  ประจญศานต์.  (2559). “การเปลี่ยนค่าน้ำหนักด้วยสีไหมเส้นยืนในผ้าไหมมัดหมี่” รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11.  หน้า 413-419.
 • สำคัญ  ฮ่อบรรทัด, สมบัติ  ประจญศานต์ และดรัสวิน  วงศ์ปรเมษฐ์.  (2560).  “การวิเคราะห์การแปลงเมทริกซ์ของลายมัดหมี่ที่ใช้เทคนิคการค้นแบบหมี่ลวด”. รายงานสืบเนื่องการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 55.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  หน้า 1-10.
 • สมบัติ  ประจญศานต์.  (2560).  การกำหนดขนาดพื้นที่สังฆกรรมตามพุทธบัญญัติ.เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3 ภูมิปัญญาสู่อนาคต: Wisdom for the Future  เครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 สถาบัน. หน้า 109-120.
 • สมบัติ  ประจญศานต์.  (2560).  ก้านขดจากลายประดับขอมสู่งานไหมมัดหมี่.เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3 ภูมิปัญญาสู่อนาคต: Wisdom for the Future  เครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 สถาบัน. หน้า 17-27.
 • สมบัติ  ประจญศานต์.  (2560).  ผังพื้นปราสาทขอมสู่งานไหมมัดหมี่.เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3 ภูมิปัญญาสู่อนาคต: Wisdom for the Future  เครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 สถาบัน. หน้า 29-38.
 • Sombat Prajonsant et al (2016).  “Vernacular Architecture Conservation in Buriram Province: The Integrated Project as Integration between Instruction, Academic Services, and Arts & Cultural Preservation of Faculty of Industrial Technology, Buriram Rajabhat University”.
 • สมบัติ  ประจญศานต์.  (2559).  “ผ้าไหมมัดหมี่ลายผังพนม : การออกแบบลายมัดหมี่ลายใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์”.  มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม.  3(3 กันยายน-ธันวาคม 2558). หน้า 331-338.
 • สมบัติ  ประจญศานต์, วิสาข์  แฝงเวียง และพิพัฒน์  ประจญศานต์. (2559).  “ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการวางทิศทางอาคารสิมอีสาน”.  วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ (Sipakorn University Journal).  3(3 กันยายน-ธันวาคม 2558). หน้า 331-338.
 • สมบัติ  ประจญศานต์.  (2559).  “อิทธิพลของสีไหมเส้นยืนในงานผ้าไหมมัดหมี่ ”. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ (Sipakorn University Journal).  3(3 กันยายน-ธันวาคม 2558). หน้า 331-338.
 • สมบัติ  ประจญศานต์.  (2559).  ออกแบบโครงสีในงานผ้าไหมมัดหมี่ร่วมสมัย​. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ (Sipakorn University Journal)3(3 กันยายน-ธันวาคม 2558). หน้า 331-338.

แชร์ข่าวนี้