โครงการแข่งขันทักษะอิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวกับระบบควบคุม Smart Farm

4-5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เป็นการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  ด้วยการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ESP8266 NodeMCU และอุปกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมและตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในฟาร์มระบบปิด ที่เรียกว่า Smart Farmตามแนวคิดของ Internet of Things ที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ Sensor ต่างๆ ในการเปิด-ปิดไฟฟ้า ตรวจจับอุณหภูมิ และแสดงสถานะต่างๆ

กติกาการแข่งขัน

1. นักศึกษาผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อยด้วยชุดนักศึกษาหรือชุดฝึกงานของสถานศึกษา

2. ผู้เข้าแข่งขันต้องรายงานตัวก่อนเริ่มการแข่งขันอย่างน้อย 15 นาที และต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาด้วย หากรายงานตัวหลังจากเริ่มการแข่งขันแล้ว 15 นาที จะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน

3. ผู้แข่งขันควรเตรียมเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้สำหรับการแข่งขันมาด้วย เช่น มัลติมิเตอร์ ชุดไขควง คีมจับ คีมตัด หัวแร้ง คัทเตอร์ เป็นต้น หากต้องการนำเอาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่นอกเหนือจากที่กำหนด ให้ขออนุญาตคณะกรรมการอนุมัติก่อนการแข่งขันล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 นาที ซึ่งจะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเท่านั้น

4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามกติกาที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนดอย่างเคร่งครัด

5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นการสิ้นสุด


+++คลิกเพื่อดาวน์โหลด รายละเอียดการแข่งขัน


กำหนดการและตารางการแข่งขัน

วันที่ เวลา รายละเอียด สถานที่
วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 09.00 – 10.00 น.

10.00 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.

13.00 – 14.30 น.

15.00 – 16.00 น.

 

18.00 – 20.00 น.

รายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน/ลงทะเบียน

ประชุมกรรมการ/ชี้แจงกติกาการแข่งขัน

พักรับประทานอาหารกลางวัน

แข่งขันภาคทฤษฎี

กรรมการตรวจผลการสอบภาคทฤษฎี

 

งานเลี้ยงรับรองเฉพาะอาจารย์ ควบคุมทีมและนักศึกษาที่เข้าแข่งขัน

ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์หมายเลข 1821

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

 

โถงด้านข้างอาคารเฉลิม

พระเกียรติ 7 รอบ

พระชนมพรรษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 08.00 – 09.00 น.

09.00 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.

13.00 – 15.00 น.

15.00 – 16.00 น.

16.00 – 17.00 น.

รายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน/พิธีเปิดการแข่งขัน

แข่งขันภาคปฏิบัติ

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คณะกรรมการตรวจให้คะแนน

ตัดสิน ประกาศผลการแข่งขัน

มอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขัน

ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์หมายเลข 1821

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ค่าลงทะเบียน

          ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันให้ชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 1,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี


                 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
          ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 427-1-00152-1
          ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินที่ Email : wisit.lc@bru.ac.th
โดยวงเล็บว่า (โครงการแข่งขันทักษะอิเล็กทรอนิกส์ระบบควบคุม Smart Farm)
ภายในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น.

อาจารย์วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์

063-7606600

 ID-LINE : wisit.lu

 wisit.lc@bru.ac.th

โครงการแข่งขันทักษะอิเล็กทรอนิกส์ระบบควบคุม Smart Farm