ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยโครงการสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยโครงการสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา (โครงการพิเศษหรือสหกิจศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมพัฒนาโจทย์วิจัยแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานความรู้แต่ละสาขาว เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจันต้นทางให้มีความแหลมคมต่อยอดการใช้ประโยชน์ได้จริง และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงกระบวนการยื่นขอทุนวิจัยนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีงบประมาณสนับสนุนโครงการในระดับปริญญาตรี โครงการละ ไม่เกิน 10,000 บาท เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสารคลิก  

แชร์ข่าวนี้