ฐานข้อมูลนักวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลงานวิจัยนักศึกษา


รศ.ณฐปกรณ์  จันทะปิดตา

ความเชี่ยวชาญ

 • การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
 • การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
 • วัสดุศาสตร์

READ MORE


ผศ.วีระ เนตราทิพย์

ความเชี่ยวชาญ

 • เครื่องปั้นดินเผา
 • เซรามิกส์

READ MORE


อาจารย์วัชระ วชิรภัทรกุล

ความเชี่ยวชาญ

 • ด้านการออกแบบและกระบวนการผลิตเซรามิกส์ทั้งกระบวนการ
 • .

READ MORE


อาจารย์วิสิทธิ์  ลุมชะเนาว์

ความเชี่ยวชาญ

 • การพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • การออกแบบวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์
 • การออกแบบระบบโทรคมนาคม ระบบสื่อสารดิจิตอล

READ MORE


ผศ.ดร. จิรวัฒน์  วิมุตติสุขวิริยา

ความเชี่ยวชาญ

 • วัสดุในด้านวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง
 • แรงลมที่ใช้ในการออกแบบอาคาร
 • การวิเคราะห์และออกแบบอาคาร

READ MORE


อาจารย์พนิช  สมสะอาด

ความเชี่ยวชาญ

 •  ด้านกระบวนการผลิตการขึ้นรูป
 • การทดสอบวิเคราะห์เนื้อดินและน้ำเคลือบ
 • เครื่องมือและอุปกรณ์เซรามิกส์

READ MORE


อาจารย์อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา

ความเชี่ยวชาญ

 • เทคโนโลยีการผลิต
 • นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 • การปรับปรุงกระบวนการผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

READ MORE


อาจารย์ณัฐ ประสีระเตสัง

ความเชี่ยวชาญ

 • การจัดการระบบการผลิต

READ MORE


อาจารย์ ดร.ดุสิต อุทิศสุนทร

ความเชี่ยวชาญ

 • ระบบการควบคุมอัตโนมัติ
 • ระบบการจัดการควบคุมอุตสาหกรรม
 • พลังงานทดแทน, พลังงานทางเลือก,ระบบไฟฟ้ากำลัง

READ MORE


ผศ.เดวิทย์  ศิริพจน์

ความเชี่ยวชาญ

 • วงจรดิจิตอล
 • ระบบโทรศัพท์
 • วงจรอิเล็กทรอนิกส์

READ MORE


อาจารย์วิสาข์  แฝงเวียง

ความเชี่ยวชาญ

 • ด้านการออกแบบ
 • สถาปัตยกรรม
 • คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

READ MORE


อาจารย์ณัฐนันท์ ประสีระเตสัง

ความเชี่ยวชาญ

 • การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม
 • การวางแผนและการควบคุมการผลิต
 • สถิติเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม

READ MORE


อาจารย์กฤษดากร     เชื่อมกลาง     

ความเชี่ยวชาญ

 • ด้านกระบวนการผลิต
 • การออกแบบ  เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
 • เครื่องมือและอุปกรณ์เซรามิกส์

READ MORE


ผศ.พิพัฒน์  สมใจ

ความเชี่ยวชาญ

 • .
 • .
 • .

READ MOREอาจารย์ธวัชระพงษ์  วงศ์สกุล

ความเชี่ยวชาญ

 • วิชาการด้านการสำรวจและระบบ GIS เพื่อการก่อสร้าง
 • วิชาการด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา
 • วิชาการด้านการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

READ MORE


อาจารย์ ดร.เมษยา  บุญสีลา

ความเชี่ยวชาญ

 • สาขาวิศวกรรมการออกแบบและอุตสาหกรรม
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • การจัดการสิ่งแวดล้อม

READ MORE


อาจารย์ณัฐพล  ภูครองทอง

ความเชี่ยวชาญ

 • สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • การออกแบบวงจรอนาล็อก

READ MORE


อาจารย์กฤษณ์  ปิตาทะสัง

ความเชี่ยวชาญ

 • การออกแบบกราฟิค
 • ผลิตสื่อดิจิทัล

READ MORE


อาจารย์ ณรงค์เดช ยังสุขเกษม

ความเชี่ยวชาญ

 • Ground improvement
 • Recycled material

READ MORE


อาจารย์กิ่งกาญจน์ สระบัว

ความเชี่ยวชาญ

 • Electrical Circuit
 • Electroceramics
 • Energy

READ MORE


อาจารย์.ดร.สุวัฒน์  มณีวรรณ

ความเชี่ยวชาญ

 • สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • การออกแบบวงจรดิจิตอล
 • ไมโครคอนโทรลเลอร์

READ MORE


รศ.สมบัติ  ประจญศาลต์

ความเชี่ยวชาญ

 • สถาปัตยกรรม
 • การออกแบบ
 • ภูมิปัญญาท้องถิ่น

READ MORE


ผศ.ดร. จารินี  ม้าแก้ว

ความเชี่ยวชาญ

 • เทคโนโลยีพลังงาน
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

READ MORE


อาจารย์พูนธนะ  ศรีสระคู

ความเชี่ยวชาญ

 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
 • การศึกษาและปรับปรุงวิธีการทำงาน
 • การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม

READ MORE


อาจารย์อัษฎางค์  รอไธสง

ความเชี่ยวชาญ

 • วิชาการด้านการออกแบบเครื่องเรือนและเครื่องประดับตกแต่ง
 • วิชาการด้านการออกแบบกราฟิกและบรรจุภัณฑ์
 • วิชาการด้านการออกแบบตกแต่งภายใน

READ MORE


อาจารย์ปิยชนม์ สังข์ศักดา

ความเชี่ยวชาญ

 • ออกแบบสถาปัตยกรรม

READ MORE


อาจารย์ธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย์

ความเชี่ยวชาญ

 • คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเขียนแบบ
 • คอมพิวเตอร์กราฟิก
 • บรรจุภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์ชุมชน,ด้านผลิตภัณฑ์

READ MORE


อาจารย์ธนกร  ดุจเพ็ญ

ความเชี่ยวชาญ

 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

READ MORE


ผลงานวิชาการ

ที่ ชื่อผู้วิจัย บทความ ว/ด/ป ที่ตีพิมพ์ ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์
1 อ.วิสาข์  แฝงเวียง

รศ.สมบัติ  ประจญศานต์

อ.ปิยชนม์  สังข์ศักดา

อ.กิตติฤกษ์  ปิตาทะสังข์.

“ประเมินความสำเร็จของโครงการบูรณาการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 2”.  รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ.2558 (National and International Research Conference 2015 : NIRC2015) 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.). หน้า 547-554.
2 รศ.สมบัติ  ประจญศานต์. “การยอมรับผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์ลายเรขศิลป์จากลวดลายส่วนประดับของปราสาทขอม”.  รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ.2558 (National and International Research Conference 2015 : NIRC2015) 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.). หน้า 547-554.
3 รศ.สมบัติ  ประจญศานต์.  “สุขภาวะของผู้สูงอายุในพื้นที่ลำน้ำห้วยจรเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์”.  รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ.2558 (National and International Research Conference 2015 : NIRC2015)

 

2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.). หน้า 1006-1014 .
4 รศ.สมบัติ  ประจญศานต์.  “การออกแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายเรขศิลป์ส่วนประดับของปราสาทขอม”.  รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ.2558 (National and International Research Conference 2015 : NIRC2015) 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.). หน้า 992-996 .
5 รศ.สมบัติ  ประจญศานต์.  “ผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายเรขศิลป์จากผังพื้นของปราสาทขอมในเขตอีสานใต้ ประเทศไทย”.  รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ.2558 (National and International Research Conference 2015 : NIRC2015) 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.). หน้า 555-562 .
6 รศ.สมบัติ  ประจญศานต์.  “แนวทางสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยที่เป็นมิตรของผู้สูงอายุในพื้นที่ลำน้ำห้วยจรเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์”.  รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ.2558 (National and International Research Conference 2015 : NIRC2015) 2558 มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.). หน้า 563-570.
7 รศ.สมบัติ  ประจญศานต์. การออกแบบโครงสีในผ้าไหมมัดหมี่ร่วมสมัย”.  การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติโครงการราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3 “INACRU III”

 

2558 เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.). หน้า 1-7.
8 รศ.มบัติ  ประจญศานต์.  “การออกแบบลายผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายเรขศิลป์จากลวดลายส่วนประดับของปราสาทเมืองต่ำในจังหวัดบุรีรัมย์”.  การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติโครงการราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3 “INACRU III” 2558 เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.). หน้า 1-6.
9 อ.วิสาข์  แฝงเวียง

รศ.สมบัติ  ประจญศานต์

อ.ปิยชนม์  สังข์ศักดา

อ.กิตติฤกษ์  ปิตาทะสังข์.

 “รูปแบบเรียนการสอนที่บูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”. 2558 วารสารวิชาการโฮมภูมิ. 2(2) . หน้า 45-57.
10 1 .Sombat  Prajonsant

2. Visar Feangwiang

3. Pipat  Prajonsan.

 “ Local Wisdom in Designing Vernacular Buddhist Holy Temples that Creating the Thermal Comfort : case study of Khun Kong temple’s Sim in Nang Rong district, BuriRam province

 

2015 KKU International Journal of Humanities and Social Sciences. Vol.5.No.1 January-April. p. 31-47.
11 รศ.สมบัติ  ประจญศานต์. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ลวดลายผ้า จำนวน 6 สิทธิบัตร

 

ออกให้       ณ วันที่ 1 เมษายน    พ.ศ.2558

 

เลขที่สิทธิบัตร 43698,43820, 43821, 43822, 43823, 43824
12 อ.วิสิทธิ์  ลุมชะเนาว์ การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดทดลองไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ วิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 2558 วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

TCI กลุ่ม 1

 

13 อ.ธัญรัศม์  ยุทธสารเสนีย์ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
14 อ.อุดมพงษ์  เกศศรีพงษ์ศา

 

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งแบบมิลค์-รันโดยใช้เทคนิคไคเซ็น ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ของบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มกราคม

2558

Proceeding งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ “การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ปี พ.ศ. 2558 (National and International Conference 2015 (NIRC 2015)” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558

 

 

15 อ.อุดมพงษ์  เกศศรีพงษ์ศา

 

ผลประเมินการนำเอาระบบ จีเอ็มพี มาใช้ในการจัดการอุตสาหกรรมการผลิตน้ำดื่มในอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์” มิถุนายน

2558

Proceeding การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 หัวข้อ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2” โดยจัดขึ้น ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  ในวันที่ 18-19 มิถุนายน พ.ศ. 2558
16 อ.ณัฐ  ประสีระเตสัง การประเมินความเครียดจากการทำงานของพนักงานในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สิงหาคม

2558

Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัย  ราชภัฏกาฬสินธุ์ ประจำ ปี 2558 (Local Studies: ASCC Studies) วันที่ 17 สิงหาคม 2558
รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ

สรุปโครงการที่รับทุนสนับสนุน ทุนภายในสถาบัน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในรอบปีการประเมิน  2560

เลขที่สัญญา ชื่อผู้ที่ไดรับจัดสรรทุนวิจัย ชื่อโครงการวิจัย จำนวนงบจัดสรร
1/2560 อ.ณัฐ  ประสีระเตสัง ภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิตหลังจากการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2558-2559 10,000 บาท
2/2560 อ.ณัฐ  ประสีระเตสัง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2558-2559 10,000 บาท
3/2560 อ.ณัฐ  ประสีระเตสัง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2558-2559 10,000 บาท
4/2560 อ.ณัฐ  ประสีระเตสัง การประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี2558-2559 10,000 บาท
1/2560 อ.อัษฎางค์  รอไธสง ความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี2558-2559 10,000 บาท
5/2560 นางจารินี  ม้าแก้ว 80

นายสรรเพชร เพียรจัด 10

น.ส.ผกามาศ  มูลวันดี 10

การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบสูบน้ำและเครื่องสกัดสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชจากพลังงานแสงอาทิตย์สู่ชุมชนบ้านเหล่าโพธิ์ ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 306,000 /80% = 244,800 บาท
6/2560 นางจารินี  ม้าแก้ว 80

นายสรรเพชร  เพียรจัด 20

การพัฒนาครกสีข้าวแบบกึ่งอัตโนมัติระดับครัวเรือน 207,000 /80% =165,600บาท
7/2560 นายสรรเพชร  เพียรจัด 80

นางจารินี  ม้าแก้ว 20

ภูมิสังคมอุตสาหกรรมข้าวเม่าระดับครัวเรือนภายใต้สภาวะความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 272,000/80%  =217,600 บาท
9/2560 นายสรรเพชร  เพียรจัด 60

นางจารินี  ม้าแก้ว 10

น.ส.ผกามาศ  มูลวันดี 10

นางธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย์ 10

นายอุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา10

การศึกษาทุนวัฒนธรรมชุมชนรอบป่าเพื่อเป็นฐานสู่การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ป่าชุมชนตำบลโคกกลางอย่างยั่งยืน 272,200/30%

=81,600 บาท

10/2560 นางธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย์ 80

นายสรรเพชร  เพียรจัด 5

นางจารินี  ม้าแก้ว 5

น.ส.ผกามาศ  มูลวันดี 5

นายอุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา 5

การสร้างมูลค่าและคุณค่าจากเศษวัสดุในป่าเพื่อการอนุรักษ์ป่าชุมชนตำบลโคกกลางอย่างยั่งยืน 272,000/90%

= 244,800บาท

11/2560 น.ส.ผกามาศ  มูลวันดี 80

นายอุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา 5

นางจารินี  ม้าแก้ว 5

นางธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย์ 5

นายสรรเพชร  เพียรจัด 5

การบริหารจัดการและการสร้างเครือข่ายเยาวชนรอบป่าเพื่อการอนุรักษ์ชุมชนตำบลโคกกลางอย่างยั่งยืน 272,000 /15%

= 40,800 บาท

12/2560 นายอุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา 60นางจารินี  ม้าแก้ว 10

นายสรรเพชร  เพียรจัด 10            นางธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย์ 10

น.ส.ผกามาศ  มูลวันดี 10

รูปแบบเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูงที่เหมาะสมของชุมชนรอบป่าบนฐานทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 188,000 /80%

= 150,400 บาท

 

13/2560 นายวัชระ  วชิรภัทรกุล 60

นายปราโมทย์ ปิ่นสกุล 10

นายวีระ  เนตราทิพย์ 10

นายกฤษดากร  เชื่อมกลาง 10

นายพนิช สมสะอาด 10

การสร้างภาคีเครือข่ายภูมิวัฒนธรรมด้านเครื่องปั้นดินเผา เพื่อการพัฒนาต่อยอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาวัฒนธรรมเขมรระหว่างประเทศไทย – ราชอาณาจักรกัมพูชา 1,100,000 บาท
20/2560 นายกฤษณ์ ปิตาทะสังข์ 40

นายวิสาข์  แฝงเวียง 20

นายสมบัติ  ประจญศานต์ 20

นายปิยชนม์  สังข์ศักดา 20

สิ่งดึงดูดใจในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยใช้สิมอีสานเป็นฐานกรณีศึกษา สิมวัดหนองบัวเจ้าป่า อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 182,000 บาท
25/2560 นายสมบัติ  ประจญศานต์ ออกแบบผ้ามัดหมี่โดยการผสานสีด้วยสายตา 340,000 บาท
26/2560 นายปิยชนม์ สังข์ศักดา 40

นายกฤษณ์  ปิตาทะสังข์ 20

นายสมบัติ  ประจญศานต์ 20

นายวิสาข์  แฝงเวียง 20

การสำรวจสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภายใต้การเรียนรู้แบบบูรณาการ : กรณีศึกษา สิมวัดกลาง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 380,000 บาท
27/2560 นายสมบัติ  ประจญศานต์ ออกแบบผ้าไหมมัดหมี่โดยการเปลี่ยนค่าน้ำหนักของสีด้วยเส้นยืนสีกลาง 380,000 บาท
29/2560 นายณัฐพล  ภูครองทอง 70

นายธนกร  ดุจเพ็ญ 10

นายพิพัฒน์  สมใจ 10

นายพูนธนะ  ศรีสระคู 10

การวัดคุณภาพของน้ำด้วยวงจรอินเตอร์ดิจิตอลคาปาซิเตอร์ 239,000 บาท
30/2560 นายวิสิทธิ์  ลุมชะเนาว์ 80

นายณัฐวุฒิ พจน์ปริญญา 20

การพัฒนาเครื่องฟักไข่ระบบอัจฉริยะเพื่อเผยแพร่และให้ความรู้สู่ชุมชนในท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ 206,000 บาท
44/2560 นายสนิท  พาราษฎร์ โครงการบริหารจัดการ  การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย 358,200 บาท
     50/2560 นายวีระ  เนตราทิพย์ 60

นายวัชระ  วชิรภัทรกุล 40

โครงการย่อยที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 100,000 บาท
52/2560 น.ส.ผกามาศ มูลวันดี 80

น.ส.ทิพย์สุดา ทาสีดำ 10

นายอุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา  10

โครงการย่อยที่ 1 การสำรวจผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนในเขตพื้นที่ ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 130,000 /10%

= 13,000บาท

54/2560 นางสุพัตรา  รักการศิลป์ 80

น.ส.แก้วมณี อุทิรัมย์ 5

น.ส.สายฝน อุไร 5

นางธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย์ 5

นายพงษ์พัฒน์ สมใจ 5

โครงการย่อยที่ 3 การใช้นวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรเชิงพาณิชย์ของชุมชนในเขตพื้นที่ ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 130,000/5%

= 6,500 บาท

 

85/2560

นายอัษฎางค์  รอไธสง 40

นายปราโมทย์  ปิ่นสกุล 15

นายวิสาข์ แฝงเวียง 15

นายสุวัฒน์  มณีวรรณ 15

น.ส.สุดารัตน์  ปีนะภา 15

ชุดโครงการหลัก ออกแบบบ้านพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมวัสดุพื้นถิ่น 100,000 บาท
86/2560 นายปราโมทย์ ปิ่นสกุล 60

นายวัชระ  วชิรภัทรกุล 20

นายกฤษดากร  เชื่อมกลาง 20

โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาฝาบ้านสำเร็จรูปจากหัตถกรรมกก 100,000 บาท
87/2560 นายวิสาข์  แฝงเวียง 40

นายปิยชนม์  สังข์ศักดา 20

นายสมบัติ  ประจญศานต์ 20

นายกฤษณ์  ปิตาทะสังข์ 20

โครงการย่อยที่ 2 ออกแบบและพัฒนากระเบื้องเซรามิคปูพื้นและผนังด้วยขี้เถ้าจากกก 100,000  บาท
88/2560 น.ส.สุดารัตน์  ปีนะภา 40

นายจิรวัฒน์  วิมุตติสุขวิริยา 30

นายธวัชระพงษ์  วงศ์สกุล 30

โครงการย่อยที่ 3 การออกแบบและพัฒนาอิฐดินปูนซีเมนต์ผสมเศษกก 100,000 บาท
89/2560 นายอัษฎางค์  รอไธสง 40

น.ส.สินีนาฎ รามฤทธิ์ 30

นายวิชัย  เกษอรุณศรี 30

โครงการย่อยที่ 4 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่งจากกก 100,000 บาท
90/2560 นายสุวัฒน์  มณีวรรณ 50

น.ส.กิ่งกาญจน์  สระบัว 25

นางเมษยา บุญสีลา 25

โครงการย่อยที่ 5 การส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุโดยนวัตกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้าด้วยระบบอัจฉริยะ 200,000  บาท
รวมจำนวนงบที่ได้รับการจัดสรร 5,200,300

 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) จำนวนเงินเฉลี่ยต่อคน (บาท)
ภายใน ภายนอก รวม
50,000 5,150,300 5,200,300 41 126,836.59

งานวิจัยของอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Title Download
การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต สายน้ำเกลือและชุดให้เลือด
  1 files      7 downloads
Download
ระบบควบคุมการให้น้ำแบบอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์ฟิวชันสำหรับพืชผักสวนครัว
  1 files      9 downloads
Download
ภูมิปัญญาการวางทิศทางอาคารสิมอีสาน กรณีศึกษา จ.บุรีรัมย์
  1 files      4 downloads
Download
การออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ต้นแบบ โดยใช้วัตถุดิบที่พัฒนามาจากผงหินภูเขาไฟจังหวัดบุรีรัมย์
  1 files      6 downloads
Download
การออกแบบผ้าไหมมัดหมี่จากลวดลายเรขศิลป์ 2 มิติจากลวดลาย
  1 files      5 downloads
Download
การสังเคราะห์และออกแบบวงจรกำเนิดสัญญาณซายน์แบบควอเดรเจอร์โหมดกระแสโดยใช้ CDCTAs และการประยุกต์ใช้งาน
  1 files      1 download
Download
การพัฒนาสื่อสารสนเทศชุดความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นในการออกแบบอุโบสถพื้นถิ่น
  1 files      4 downloads
Download

ผลงานวิจัยของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Title Download
เครื่องสลัดน้ำมัน
  1 files      3 downloads
Download
การออกแบบและการพัฒนากระถางกล้าต้นไม้จากวัสดุธรรมชาติ
  1 files      1 download
Download
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อจัดการน้ำเสียในกระบวนการผลิต
  1 files      2 downloads
Download
เครื่องสไลด์กล้วย
  1 files      1 download
Download
ชุดสาธิตการบริหารจัดการการปลูกพืชผ่านอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์
  1 files      2 downloads
Download
เครื่องปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โรงเรือนแบบปิดควบคุมด้วยระบบ IOT
  1 files      13 downloads
Download
ต้นแบบการเก็บพลังงานไฟฟ้า จากวัสดุเซรามิกไพอิโซอิเล็กทริก
  1 files      6 downloads
Download