ฐานข้อมูลนักวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


รศ.ณฐปกรณ์  จันทะปิดตา

ความเชี่ยวชาญ

 • การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
 • การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
 • วัสดุศาสตร์

READ MORE


ผศ.วีระ เนตราทิพย์

ความเชี่ยวชาญ

 • เครื่องปั้นดินเผา
 • เซรามิกส์

READ MORE


อาจารย์วัชระ วชิรภัทรกุล

ความเชี่ยวชาญ

 • ด้านการออกแบบและกระบวนการผลิตเซรามิกส์ทั้งกระบวนการ
 • .

READ MORE


อาจารย์วิสิทธิ์  ลุมชะเนาว์

ความเชี่ยวชาญ

 • การพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • การออกแบบวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์
 • การออกแบบระบบโทรคมนาคม ระบบสื่อสารดิจิตอล

READ MORE


ผศ.ดร. จิรวัฒน์  วิมุตติสุขวิริยา

ความเชี่ยวชาญ

 • วัสดุในด้านวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง
 • แรงลมที่ใช้ในการออกแบบอาคาร
 • การวิเคราะห์และออกแบบอาคาร

READ MORE


อาจารย์พนิช  สมสะอาด

ความเชี่ยวชาญ

 •  ด้านกระบวนการผลิตการขึ้นรูป
 • การทดสอบวิเคราะห์เนื้อดินและน้ำเคลือบ
 • เครื่องมือและอุปกรณ์เซรามิกส์

READ MORE


อาจารย์อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา

ความเชี่ยวชาญ

 • เทคโนโลยีการผลิต
 • นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 • การปรับปรุงกระบวนการผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

READ MORE


อาจารย์ณัฐ ประสีระเตสัง

ความเชี่ยวชาญ

 • การจัดการระบบการผลิต

READ MORE


อาจารย์ ดร.ดุสิต อุทิศสุนทร

ความเชี่ยวชาญ

 • ระบบการควบคุมอัตโนมัติ
 • ระบบการจัดการควบคุมอุตสาหกรรม
 • พลังงานทดแทน, พลังงานทางเลือก,ระบบไฟฟ้ากำลัง

READ MORE


ผศ.เดวิทย์  ศิริพจน์

ความเชี่ยวชาญ

 • วงจรดิจิตอล
 • ระบบโทรศัพท์
 • วงจรอิเล็กทรอนิกส์

READ MORE


อาจารย์วิสาข์  แฝงเวียง

ความเชี่ยวชาญ

 • ด้านการออกแบบ
 • สถาปัตยกรรม
 • คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

READ MORE


อาจารย์ณัฐนันท์ ประสีระเตสัง

ความเชี่ยวชาญ

 • การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม
 • การวางแผนและการควบคุมการผลิต
 • สถิติเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม

READ MORE


อาจารย์กฤษดากร     เชื่อมกลาง     

ความเชี่ยวชาญ

 • ด้านกระบวนการผลิต
 • การออกแบบ  เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
 • เครื่องมือและอุปกรณ์เซรามิกส์

READ MORE


ผศ.พิพัฒน์  สมใจ

ความเชี่ยวชาญ

 • .
 • .
 • .

READ MOREอาจารย์ธวัชระพงษ์  วงศ์สกุล

ความเชี่ยวชาญ

 • วิชาการด้านการสำรวจและระบบ GIS เพื่อการก่อสร้าง
 • วิชาการด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา
 • วิชาการด้านการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

READ MORE


อาจารย์ ดร.เมษยา  บุญสีลา

ความเชี่ยวชาญ

 • สาขาวิศวกรรมการออกแบบและอุตสาหกรรม
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • การจัดการสิ่งแวดล้อม

READ MORE


อาจารย์ณัฐพล  ภูครองทอง

ความเชี่ยวชาญ

 • สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • การออกแบบวงจรอนาล็อก

READ MORE


อาจารย์กฤษณ์  ปิตาทะสัง

ความเชี่ยวชาญ

 • การออกแบบกราฟิค
 • ผลิตสื่อดิจิทัล

READ MORE


อาจารย์ ณรงค์เดช ยังสุขเกษม

ความเชี่ยวชาญ

 • Ground improvement
 • Recycled material

READ MORE


อาจารย์กิ่งกาญจน์ สระบัว

ความเชี่ยวชาญ

 • Electrical Circuit
 • Electroceramics
 • Energy

READ MORE


อาจารย์.ดร.สุวัฒน์  มณีวรรณ

ความเชี่ยวชาญ

 • สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • การออกแบบวงจรดิจิตอล
 • ไมโครคอนโทรลเลอร์

READ MORE


รศ.สมบัติ  ประจญศาลต์

ความเชี่ยวชาญ

 • สถาปัตยกรรม
 • การออกแบบ
 • ภูมิปัญญาท้องถิ่น

READ MORE


ผศ.ดร. จารินี  ม้าแก้ว

ความเชี่ยวชาญ

 • เทคโนโลยีพลังงาน
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

READ MORE


อาจารย์พูนธนะ  ศรีสระคู

ความเชี่ยวชาญ

 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
 • การศึกษาและปรับปรุงวิธีการทำงาน
 • การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม

READ MORE


อาจารย์อัษฎางค์  รอไธสง

ความเชี่ยวชาญ

 • วิชาการด้านการออกแบบเครื่องเรือนและเครื่องประดับตกแต่ง
 • วิชาการด้านการออกแบบกราฟิกและบรรจุภัณฑ์
 • วิชาการด้านการออกแบบตกแต่งภายใน

READ MORE


อาจารย์ปิยชนม์ สังข์ศักดา

ความเชี่ยวชาญ

 • ออกแบบสถาปัตยกรรม

READ MORE


อาจารย์ธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย์

ความเชี่ยวชาญ

 • คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเขียนแบบ
 • คอมพิวเตอร์กราฟิก
 • บรรจุภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์ชุมชน,ด้านผลิตภัณฑ์

READ MORE


อาจารย์ธนกร  ดุจเพ็ญ

ความเชี่ยวชาญ

 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

READ MORE


ผลงานวิชาการ

ที่ ชื่อผู้วิจัย บทความ ว/ด/ป ที่ตีพิมพ์ ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์
1 อ.วิสาข์  แฝงเวียง

รศ.สมบัติ  ประจญศานต์

อ.ปิยชนม์  สังข์ศักดา

อ.กิตติฤกษ์  ปิตาทะสังข์.

“ประเมินความสำเร็จของโครงการบูรณาการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 2”.  รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ.2558 (National and International Research Conference 2015 : NIRC2015) 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.). หน้า 547-554.
2 รศ.สมบัติ  ประจญศานต์. “การยอมรับผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์ลายเรขศิลป์จากลวดลายส่วนประดับของปราสาทขอม”.  รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ.2558 (National and International Research Conference 2015 : NIRC2015) 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.). หน้า 547-554.
3 รศ.สมบัติ  ประจญศานต์.  “สุขภาวะของผู้สูงอายุในพื้นที่ลำน้ำห้วยจรเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์”.  รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ.2558 (National and International Research Conference 2015 : NIRC2015)

 

2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.). หน้า 1006-1014 .
4 รศ.สมบัติ  ประจญศานต์.  “การออกแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายเรขศิลป์ส่วนประดับของปราสาทขอม”.  รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ.2558 (National and International Research Conference 2015 : NIRC2015) 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.). หน้า 992-996 .
5 รศ.สมบัติ  ประจญศานต์.  “ผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายเรขศิลป์จากผังพื้นของปราสาทขอมในเขตอีสานใต้ ประเทศไทย”.  รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ.2558 (National and International Research Conference 2015 : NIRC2015) 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.). หน้า 555-562 .
6 รศ.สมบัติ  ประจญศานต์.  “แนวทางสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยที่เป็นมิตรของผู้สูงอายุในพื้นที่ลำน้ำห้วยจรเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์”.  รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ.2558 (National and International Research Conference 2015 : NIRC2015) 2558 มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.). หน้า 563-570.
7 รศ.สมบัติ  ประจญศานต์. การออกแบบโครงสีในผ้าไหมมัดหมี่ร่วมสมัย”.  การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติโครงการราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3 “INACRU III”

 

2558 เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.). หน้า 1-7.
8 รศ.มบัติ  ประจญศานต์.  “การออกแบบลายผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายเรขศิลป์จากลวดลายส่วนประดับของปราสาทเมืองต่ำในจังหวัดบุรีรัมย์”.  การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติโครงการราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3 “INACRU III” 2558 เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.). หน้า 1-6.
9 อ.วิสาข์  แฝงเวียง

รศ.สมบัติ  ประจญศานต์

อ.ปิยชนม์  สังข์ศักดา

อ.กิตติฤกษ์  ปิตาทะสังข์.

 “รูปแบบเรียนการสอนที่บูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”. 2558 วารสารวิชาการโฮมภูมิ. 2(2) . หน้า 45-57.
10 1 .Sombat  Prajonsant

2. Visar Feangwiang

3. Pipat  Prajonsan.

 “ Local Wisdom in Designing Vernacular Buddhist Holy Temples that Creating the Thermal Comfort : case study of Khun Kong temple’s Sim in Nang Rong district, BuriRam province

 

2015 KKU International Journal of Humanities and Social Sciences. Vol.5.No.1 January-April. p. 31-47.
11 รศ.สมบัติ  ประจญศานต์. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ลวดลายผ้า จำนวน 6 สิทธิบัตร

 

ออกให้       ณ วันที่ 1 เมษายน    พ.ศ.2558

 

เลขที่สิทธิบัตร 43698,43820, 43821, 43822, 43823, 43824
12 อ.วิสิทธิ์  ลุมชะเนาว์ การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดทดลองไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ วิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 2558 วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

TCI กลุ่ม 1

 

13 อ.ธัญรัศม์  ยุทธสารเสนีย์ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
14 อ.อุดมพงษ์  เกศศรีพงษ์ศา

 

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งแบบมิลค์-รันโดยใช้เทคนิคไคเซ็น ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ของบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มกราคม

2558

Proceeding งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ “การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ปี พ.ศ. 2558 (National and International Conference 2015 (NIRC 2015)” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558

 

 

15 อ.อุดมพงษ์  เกศศรีพงษ์ศา

 

ผลประเมินการนำเอาระบบ จีเอ็มพี มาใช้ในการจัดการอุตสาหกรรมการผลิตน้ำดื่มในอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์” มิถุนายน

2558

Proceeding การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 หัวข้อ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2” โดยจัดขึ้น ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  ในวันที่ 18-19 มิถุนายน พ.ศ. 2558
16 อ.ณัฐ  ประสีระเตสัง การประเมินความเครียดจากการทำงานของพนักงานในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สิงหาคม

2558

Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัย  ราชภัฏกาฬสินธุ์ ประจำ ปี 2558 (Local Studies: ASCC Studies) วันที่ 17 สิงหาคม 2558
รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ

 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนในปีงบประมาณ 2560

ลำดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย โครงการวิจัย ระยะเวลาทำการวิจัย งบประมาณที่ได้รับจัสรร (บาท)
ใหม่ ต่อเนื่อง ปีที่
1 ออกแบบผ้าไหมมัดหมี่โดยการเปลี่ยนค่าน้ำหนักของสีด้วยเส้นยืนสีกลาง สมบัติ ประจญศานต์ / 1 ปี 0 เดือน 380,000.00
2 ออกแบบผ้าไหมมัดหมี่โดยใช้เส้นพุ่งด้วยสีกลางจากสีย้อมธรรมชาติ สมบัติ ประจญศานต์ / 1 ปี 0 เดือน 518,000.00
3 ออกแบบผ้ามัดหมี่โดยการผสานสีด้วยสายตา สมบัติ ประจญศานต์ / 1 ปี 0 เดือน 340,000.00
4 การวัดคุณภาพของน้ำด้วยวงจรอินเตอร์ดิจิตอลคาปาซิสเตอร์ ณัฐพล ภูครองทอง / 1 ปี 0 เดือน 239,000.00
5 การพัฒนาเครื่องฟักไข่ระบบอัจฉริยะเพื่อเผยแพร่และให้ความรู้สู่ชุมชนในท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ / 1 ปี 0 เดือน 206,000.00
6 การพัฒนาครกสีข้าวแบบกึ่งอัตโนมัติระดับครัวเรือน จารินี ม้าแก้ว / 1 ปี 0 เดือน 207,000.00
7 การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบสูบน้ำและเครื่องสกัดสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชจากพลังงานแสงอาทิตย์สู่ชุมชนบ้านเหล่าโพธิ์ ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม จารินี ม้าแก้ว / 1 ปี 0 เดือน 306,000.00
8 การพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมืองลูกผสมด้วยสมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อเป็นอาชีพวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ นฤมล สมคุณา / 1 ปี 0 เดือน 300,000.00
9 รูปแบบเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูงที่เหมาะสมของชุมชนรอบป่าบนฐานทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา / 1 ปี 0 เดือน 188,000.00
10 การสำรวจสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภายใต้การเรียนรู้แบบบูรณาการ : กรณีศึกษา อุโบสถวัดกลาง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปิยชนม์ สังข์ศักดา / 1 ปี 0 เดือน 380,000.00
11 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภายใต้การเรียนรู้แบบบูรณาการ: กรณีศึกษา สิมวัดโคกพระ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา วิสาข์ แฝงเวียง / 1 ปี 0 เดือน 600,000.00
12 สิ่งดึงดูดใจในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยใช้สิมอีสานเป็นฐาน กรณีศึกษา สิมวัดหนองบัวเจ้า อ.สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ กฤษณ์ ปิตาทะสังข์ / 1 ปี 0 เดือน 182,000.00
13 การสร้างภาคีเครือข่ายภูมิวัฒนธรรมด้านเครื่องปั้นดินเผา เพื่อพัฒนาต่อยอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาวัฒนธรรมเขมร ระหว่างประเทศไทย-ราชอาณาจักรกัมพูชา วัชระ วชิรภัทรกุล / 1 ปี 0 เดือน 1,100,000.00
โครงการวิจัยย่อย 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

/ 1 ปี 0 เดือน 100,000.00
การออกแบบและพัฒนาอิฐดินซีเมนต์ผสมเศษกก / 1 ปี 0 เดือน 100,000.00
รวม 4,946,000.00

งานวิจัยของอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Title Download
การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต สายน้ำเกลือและชุดให้เลือด
  1 files      1 download
Download
ระบบควบคุมการให้น้ำแบบอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์ฟิวชันสำหรับพืชผักสวนครัว
  1 files      1 download
Download
ภูมิปัญญาการวางทิศทางอาคารสิมอีสาน กรณีศึกษา จ.บุรีรัมย์
  1 files      0 download
Download
การออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ต้นแบบ โดยใช้วัตถุดิบที่พัฒนามาจากผงหินภูเขาไฟจังหวัดบุรีรัมย์
  1 files      0 download
Download
การออกแบบผ้าไหมมัดหมี่จากลวดลายเรขศิลป์ 2 มิติจากลวดลาย
  1 files      0 download
Download
การสังเคราะห์และออกแบบวงจรกำเนิดสัญญาณซายน์แบบควอเดรเจอร์โหมดกระแสโดยใช้ CDCTAs และการประยุกต์ใช้งาน
  1 files      0 download
Download
การพัฒนาสื่อสารสนเทศชุดความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นในการออกแบบอุโบสถพื้นถิ่น
  1 files      0 download
Download

ผลงานวิจัยของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Title Download
การพัฒนาเนื้อดินอุณหภูมิต่ำโดยใช้วัตถุดิบจากผงหินภูเขาไฟ
  1 files      0 download
Download
การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเซรามิกส์ โดยใช้เทคนิคการตกแต่ง ด้วยรูปลอกเซรามิกส์
  1 files      0 download
Download
การทดลองเนื้อดินรากุและเคลือบรากุ
  1 files      0 download
Download
การออกแบบผลิตภัณฑ์แจกันเซรามิกส์ร่วมสมัยโดยได้รับแรงบันดาลใจจากทฤษฎีการออกแบบ
  1 files      0 download
Download
การออกแบบผลิตภัณฑ์กระถางจัดสวนในแนวตั้ง
  1 files      0 download
Download
การออกแบบของที่ระลึกเซรามิกส์ สำหรับศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง จังหวัดสุรินทร์
  1 files      0 download
Download
การพัฒนาเนื้อดินจากเศษผงหินทราย
  1 files      0 download
Download